Spolupořadatel
Holovouská chrupka
Mamutka
Grollova

ZRUŠENO

 
Činnost ČTPZ je financována z prostředků Ministerstva zemědělství ČR. Konference byla pořádána za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. ve spolupráci s Julius Kühn-Institutem uspořádal ve dnech 26.-27.6.2019 mezinárodní konferenci Třešnové dny 2019. Vědeckou záštitu nad pořádáním akce převzal RNDr. Jan Nědělník, Ph.D., předseda České akademie zemědělských věd.
Slavnostní uvítání zahájilo dopolední blok přednášek. Jako první vystoupil ing. Radek Vávra, Ph.D. se svou prezentací Pokusy v třešňových výsadbách ve VŠÚO Holovousy, ve které porovnával výhody a nevýhody nakrytých a nenakrytých výsadeb třešní. Doc. ing. Aleš Horna, CSc. z firmy Radanal s.r.o. doplnil informace o zdraví prospěšných látkách v plodech třešní. Barbara Mila Novak, MSc.Ag.Sci. ve svém příspěvku K vyšší kvalitě: šlechtitelský program boloňské univerzity představila nové perspektivní odrůdy třešní. Na ní navázal Prof. Henryk Flachowsky z Julius Kühn-Institutu s prezentací Současný stav šlechtění ovoce v Dražďanech-Pillnitzu.
V dalším přednáškovém bloku sdíleli své zkušenosti švýcarští lektoři. Isabel Mühlenz, Dipl.-Ing. z Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung se ve své přednášce Produkce třešní ve Švýcarsku zaměřila na nejpěstovanější odrůdy, podnože a pěstitelské tvary. Thomas Schwizer, Dipl.-Ing.z Agroscope uvedl úspěšné příklady a vyhodnocení pokusu Zavlažovaní třešňových sadů, což velmi zaujalo přítomné pěstitele. Po přednášce šlechtitele Ing. Pavola Surana o odrůdách třešní VŠÚO Holovousy následovala degustace plodů odrůd a novošlechtění. Účastníci měli možnost ochutnat a ohodnotit celkem 51 vzorků třešní, mezi kterými nechyběly slavné holovouské odrůdy jako Tamara, Early Korvik, Christiana, Justyna, Kasandra, Irena i čtyři novinky z Julius Kühn- Institutu. I přes vysoké venkovní teploty proběhla prohlídka šlechtitelského sadu.
Druhý den se konala exkurze do komerčních sadů. První zastávkou bylo ZD Libčany, kde provozními výsadbami třešní různého věku provázel a diskutoval hlavní ovocnář ing. Miroslav Tošek. Ve Vlkově nad Lesy představil svoji firmu Fytos fruit ing. Pavel Voráček. Seznámil přítomné s pěstovanými odrůdami a sady, ve kterých jako ochranu využívá nadkrývací systém firmy Voen.
Konference se setkala s velkým zájmem ze strany českých i zahraničních pěstitelů. Celkem přijelo 80 účastníků z ČR, Maďarska, Německa, Itálie, Španělska, Polska, Velké Británie, Ukrajiny a Lotyšska. Oficiálním jednacím jazykem byla angličtina, byl zajištěn silmultánní překlad do češtiny. Akce byla podpořena Ministerstvem zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.
V roce 2020 budou Třešňové dny pořádány Julius Kühn-Institutem v Drážďanech – Pillnitzu. Jste srdečně zváni.
 

                                            

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO