Výzkumné instituce

Výzkumné instituce

Mezi naše spolupracujicí instituce patří například: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., univerzity a další.

Zahraniční partneři

Zahraniční partneři

Na mezinárodní úrovni je VŠÚO aktivně zapojen do předních evropských a světových organizací a spolupracuje s celou řadou významných vědeckých institucí.

Školy

Školy

Poskytujeme praktické vyučování a exkurze žákům středních škol. Jedná se zejména o odborné školy se zaměřením na ovocnářství, zahradnictví nebo zemědělství z našeho regionu. Zároveň spolupracujeme s vysokými školami a univerzitami.

 

Ovocnářské a zpracovatelské podniky

Ovocnářské a zpracovatelské podniky

V rámci spolupráce se zemědělskými podniky přenášíme poznatky vědy a výzkumu do praxe. Spolupráce s ovocnářskými podniky a zpracovateli je důležitá z pohledu zpětné vazby a definice požadavků na výzkumná řešení. Některé firmy jsou členy Rady uživatelů nebo Věděcké rady. Jsou to například: Ovocnářská farma Kareš Ostroměř, SEMPRA Praha a.s., Agrosad Velké Bílovice s.r.o., Malus s.r.o. a další.

Veřejné instituce a zájmová sdružení

Veřejné instituce a zájmová sdružení

Veřejné instituce a zájmová sdružení jsou organizace, které jsou poskytovateli finančích prostředků na naši činnost nebo nebo s nimi spolupracujeme při zadávání výzkumných úkolů. Mezi naše spolupracujicí instituce patří například: Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. SISPO, Ovocnářská unie ČR a další.

MAPA STRÁNEKMAPA STRÁNEK METEOSTANICE HOLOVOUSYMETEOSTANICE HOLOVOUSY FACEBOOKFACEBOOK

KALENDÁŘ AKCÍ

PROBĚHLÉ AKCE

SEMINÁŘ PĚSTITELŮ OVOCE

25. listopad 2021

V letošním roce bude seminář pěstitelů zaměřen na problematiku meruněk. Jednotlivé příspěvky svým zaměřením pokrývají širokou problematiku pěstování meruněk od výběru podnože přes odolnost vůči pozdním jarním mrazům až po testování zdravotního stavu. Výsledky, které budou prezentovány byly dosaženy v rámci projektu QK 1920124 - Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR. Na semináři zazní také prezentace zástupců firem AG NOVACHEM, FERTISTAV CZ a Yara Agri. více informací...

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO