PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI


PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI,

The Gender Equality Plan (GEP)

Motto: Chceme být sebevědomá instituce, proto je potřebné vědět, jak si stojíme v oblasti rovných příležitostí a jaké oblasti je možné zlepšit či podpořit.
Plán genderové rovnosti společnosti VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., dále jen VŠÚO, je praktickým nástrojem pro prosazování a podporu cílů a opatření ke zlepšení rovných příležitostí mužů a žen ve výzkumu, vývoji a řízení lidských zdrojů, který zahrnuje priority evropské strategie v této oblasti a požadavky programu Horizon Evropa a GA ČR od roku 2023.

Přijetím GEP se VŠOÚ hlásí k principu cíle v oblasti genderové rovnosti. V zájmu společnosti je začleňování do mezinárodní vědecké spolupráce a zabývat se tak problematikou vzešlou z tohoto GEP a i nadále sledovat trendy a zaměřit se na kultivaci prostředí, ve kterém se odehrává vědecká činnost. Součástí je i pozornost věnovaná rovnosti žen a mužů ve vědecké kariéře, genderové vyváženosti v rozhodování a včlenění tohoto rozměru do obsahu vědecké práce a prostředí pro výzkum.

VŠÚO se při realizaci GEP V OBDOBÍ 2024-2028 zaměří na tyto oblasti:
 
  • Systémově odstraňovat bariéry pro podporu rovnosti pohlaví.
  • Rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a firemní kulturou
  • Genderová vyváženost ve vedení a rozhodování.
  • Rovnost žen a mužů při náboru a kariérním postupu
  • Zvyšovat atraktivitu a důvěryhodnost VŠÚO jako spravedlivého a prestižního zaměstnavatele.
  • Předcházet plýtvání lidskými zdroji a snižovat ztráty investic do ženské pracovní síly, zejména kvůli odchodu žen z vědy v různých etapách profesního života, jako např. po mateřské dovolené.
  • Integrovat genderový rozměr do obsahu výzkumu a vývoje, čímž se zvyšuje kvalita a inovativnost výsledků a šance výzkumníků na získání grantové podpory.

Celý znění dokumentu PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI (GEP) si můžete přečíst zde (v CZ i EN).
 

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO