PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI


PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI,

The Gender Equality Plan (GEP)

Motto: Chceme být sebevědomá instituce, proto je potřebné vědět, jak si stojíme v oblasti rovných příležitostí a jaké oblasti je možné zlepšit či podpořit.
Plán genderové rovnosti společnosti VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., dále jen VŠÚO, je praktickým nástrojem pro prosazování a podporu cílů a opatření ke zlepšení rovných příležitostí mužů a žen ve výzkumu, vývoji a řízení lidských zdrojů, který zahrnuje priority evropské strategie v této oblasti a požadavky programu Horizon Evropa a GA ČR od roku 2023.

Přijetím GEP se VŠOÚ hlásí k principu cíle v oblasti genderové rovnosti. V zájmu společnosti je začleňování do mezinárodní vědecké spolupráce a zabývat se tak problematikou vzešlou z tohoto GEP a i nadále sledovat trendy a zaměřit se na kultivaci prostředí, ve kterém se odehrává vědecká činnost. Součástí je i pozornost věnovaná rovnosti žen a mužů ve vědecké kariéře, genderové vyváženosti v rozhodování a včlenění tohoto rozměru do obsahu vědecké práce a prostředí pro výzkum.

VŠÚO se při realizaci GEP V OBDOBÍ 2024-2028 zaměří na tyto oblasti:
 
  • Systémově odstraňovat bariéry pro podporu rovnosti pohlaví.
  • Rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a firemní kulturou
  • Genderová vyváženost ve vedení a rozhodování.
  • Rovnost žen a mužů při náboru a kariérním postupu
  • Zvyšovat atraktivitu a důvěryhodnost VŠÚO jako spravedlivého a prestižního zaměstnavatele.
  • Předcházet plýtvání lidskými zdroji a snižovat ztráty investic do ženské pracovní síly, zejména kvůli odchodu žen z vědy v různých etapách profesního života, jako např. po mateřské dovolené.
  • Integrovat genderový rozměr do obsahu výzkumu a vývoje, čímž se zvyšuje kvalita a inovativnost výsledků a šance výzkumníků na získání grantové podpory.

Celý znění dokumentu PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI (GEP) si můžete přečíst zde (v CZ i EN).
 

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO