Vědecká rada a Rada uživatelů

Vědecká rada a Rada uživatelů

Vědecká rada a Rada uživatelů především diskutují směry dalšího výzkumu a hodnocení jednotlivých vědeckých projektů. Je poradním orgánem jednatelů společnosti pro oblast vědy a výzkumu, která sleduje naplňování vědeckého programu, hodnotí průběh realizace výsledků a posuzuje správnost a účelnost čerpání finančních prostředků a využívání infrastruktury společnosti. Jedná zpravidla dvakrát ročně.

 

Výzkumná oddělení VŠÚO

Výzkumná oddělení VŠÚO

VŠÚO má pět výzkumných oddělení: oddělení genetiky a šlechtění, oddělení genofondů, oddělení ochrany ovocných plodin, oddělení technologií a oddělení laboratorního komplementu.

 

Projekty

Projekty

Předkládáme projekty řešené v současnosti, projekty ukončené, mezinárodní i specifické jako např. Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizacev letech 2018 - 2022. 

Výsledky výzkumu

Výsledky výzkumu

VŠÚO má z výzkumné činnosti  řadu cenných výsledků, které slouží pro pěstitelskou veřejnost.  Výsledků vzkumu je několik druhů a mají různý charakter a různou závažnost. Výsledky výzkumu jsou: patenty, užitné vzory, ochrana práv k odrůdám, licenční smlouvy, impaktované články, Vědecké práce ovocnářské, certifikované metodiky, odborné publikace, software.

 

Přístrojové vybavení laboratoří

Přístrojové vybavení laboratoří

Přehled přístrojového vybavení laboratoří VŠÚO. Pracoviště se dalšími přístroji vybavuje, v nejbližší době se plánuje pořízení kompletního přístrojového vybavení pro analýzu.

 

Služby v oblasti výzkumu

Služby v oblasti výzkumu

VŠÚO poskytuje i služby v oblasti ovocnářského výzkumu: signalizace, smluvní výzkum, testování zdravotního stavu a testování vzorků půdy a rostlin.

MAPA STRÁNEKMAPA STRÁNEK METEOSTANICE HOLOVOUSYMETEOSTANICE HOLOVOUSY FACEBOOKFACEBOOK

KALENDÁŘ AKCÍ

ŠVESTKOVÝ DEN

4. září 2024 09:30 hod.

ŠVESTKOVÝ DEN

6. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO

17. září 2024 09:30 hod.

6. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO

PROBĚHLÉ AKCE

ZRUŠENO !!! Třešňový den - Německo - Pilnitz

25. červen 2024

Dne 25. 6. 2024 se koná tradiční Třešňový den, který se letos koná v německém Pilnitzu u Drážďan. více informací...

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO