Vědecké práce ovocnářské 18/2003


J. Blažek, J. Křelinová, I. Hlušičková
Výsledky pokusu se 17 vybranými odrůdami jabloní vyšlechtěnými v České republice, který byl hodnocen v letech 1996-2002 v Holovousích


J. Blažek, V Falta, I. Pištěková, A. Varga
Efekty vlivu řezu kmene a kořenů aplikovaných u starších stromů jabloní odrůdy 'Idared' rostoucích na podnožích A2 a M4


J. Blažek, J. Vondráček, R. Vávra
Výnosy a intenzita růstu stromů u odrůd hrušní vyšlechtěných ve VŠÚO Holovousy


J. Kosina
Vliv probírky na kvaliku plodů jabloní


J. Sedlák, M. Erbenová, F. Paprštein, I. Sedláček
Potlačení bakteriálních komtaminací při množení zakrslých podnoží řady P-HL pro třešně metodou in vitro


J. Blažková, M. Erbenová
Předběžné výsledky použití metod in vitro pro získání hybridních semenáčků třešní


M. Lánský, J. Kloutvorová, V. Nečesaný, J. Kupková
Ochrana před houbovými chorobami skladovaných jablek


J. Kloutvorová, M. Lánský
Ověření účinnosti přípravku HORIZON 250 EW proti koletotrichové hnilobě višní


J. Kloutvorová, J. Kupková
První zkušenosti s využitím fungicidu HORIZON 250 EW v ochraně proti Monilia laxa (Aderh. et. Ruhl.) Honey na slivoních v podmínkách ČR


R. Karešová, H. Vacková, F. Paprštein
Průzkum výskytu virů jahodníku přenosných mšicemi a jejich testování


V. Falta, M. Pražák
Stanovení ekonomických prahů škodlivosti plevelů ve výsadbách jabloní


V. Kneifl, J. Kňourková
Vizuálně-teplotní metoda signalizace doby chemické ochrany před vrtulí třešňovou (Rhagoletis cerasi L.)


J. Blažková, L. Kučera, D. Wagnerová, J. Ovesná, I. Hlušičková
Fylogenetická studie odrůd třešní (Prunus avium L.) s využitím molekulárních markerů


F. Paprštein, J. Kloutvor
Mapování lokálních odrůd třešní a višní v České republice


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Aranka'


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Halka'


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Horka'


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Marta'


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Sylvana'


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Vilma'


J. Blažek
Odrůda jabloně 'Rubimeg'


F. Paprštein, J. Kučera, J. Plášilová
Nová odrůda jabloně 'Šampion Red'


J. Ludvíková, F. Paprštein
Odrůda jahodníku 'Honeoye'


J. Ludvíková, F. Paprštein
Odrůda jahodníku 'Pegasus'


A. Papršteinová
Využívání databáze HORTCD pro potřeby výzkumu a vývoje v ovocnářství


Bibliografie (2000-2002)

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO