Rozbory půdy a rostlinné hmoty


Laboratorní komplement - Laboratoř prvkové analýzy (LPA)

Laboratoř prvkové analýzy se zabývá anorganickými rozbory půdy a rostlinné hmoty. Přednostně se soustředíme na analýzy ovocných plodin pěstovaných v České republice, ale jsme schopni nabídnout rozbory i u mnoha jiných zemědělských plodin. Odbornou způsobilost laboratoře dokládá úspěšné absolvování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (organizovaných ÚKZÚZ) a zařazení zkoušek do rozsahu akreditace.


 

Seznam prováděných rozborů:

Anorganické rozbory rostlin (listy nebo plody ovocných plodin, zemědělské plodiny apod.):

  • stanovení makrobiogenních prvků (N, P, K, Mg a Ca)
  • stanovení mikrobiogenních prvků (B, Zn, Fe, Mn, Cu)
  • stanovení těžkých kovů (As, Cd, Cr, Pb, Hg) - 5 pracovních dní
  • popř. dalších prvků (po domluvě s laboratoří)
 

Anorganické rozbory půdy:

  • stanovení půdního dusíku (Nmin)
  • stanovení prvků dle Mehlicha III (P, K, Mg, Ca, Al, Fe, Mn, Zn, Cu)
  • stanovení těžkých kovů (As, Cd, Cr, Pb, Hg) - 10 pracovních dní
  • stanovení pH/CaCl2
 

Metody stanovení
Většina prvků v rostlinné hmotě (vyjma N) je stanovena s využitím hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS 7900, Agilent), po předchozím minerálním rozkladu rostlinných matric kyselinou dusičnou za řízené teploty a tlaku (Discover SP-D 80, CEM). Prvky v půdě (vyjma minerálního N) jsou stanoveny rovněž pomocí hmotnostního spektrometru, po předchozí extrakci půdy patřičnými činidly. Stanovení minerálního N v půdě a celkového dusíku v rostlinné hmotě (s předchozím rozkladem vzorků metodou dle Kjeldahla) probíhá spektrofotometrickou detekcí pomocí Kontinuálního průtokového analyzátoru SAN++ (Skalar s r.o.). Rtuť se stanovuje metodou atomové absorpční spektrometrie s využitím přístroje AMA 254. U většiny stanovení vycházíme z Jednotných pracovních postupů (vydaných ÚKZÚZ) i z aktuálních ČSN (Českých technických norem).
 

Informace k odběrům vzorků
Obecné informace k odběru vzorků jsou uvedeny přímo v Žádankách.

Chcete-li mít jistotu bezproblémového příjmu vzorků do laboratoře, před odesláním vzorků nás prosím kontaktujte a domluvíme nejlepší způsob a termín odeslání Vašich vzorků k nám.Žádanky o analýzu minerálního složení:

 
Rozbor rostlinné hmoty
Ze stejného materiálu je možné stanovit i rezidua pesticidů, je však nutné vyplnit samostatnou Žádanku dostupnou na stránkách Laboratoře chemických analýz, kde naleznete další informace.

Rozbory půdy
 

Ceník analýz platný od 7.3.2024

Cena analýzy zahrnuje příjem vzorku, jeho úpravu, preanalytické zpracování a stanovení požadovaných prvků.


Rozbory rostlinné hmoty

Položka Metoda stanovení Cena za 1 vzorek (bez DPH)
Stanovení těžkých kovů v rostlinné hmotě komplet
(As, Cd, Cr, Hg, Pb)
SOP_LPA_01
SOP_LPA_04
1 500 Kč
Stanovení těžkých kovů v rostlinné hmotě výběr bez ohledu na počet stanovovaných prvků (As, Cd, Cr, Pb) SOP_LPA_01 1 400 Kč
Stanovení těžkých kovů v rostlinné hmotě výběr (Hg) SOP_LPA_04 500 Kč
Stanovení makroprvků v rostlinné hmotě komplet
(Ca, K, Mg, P)
SOP_LPA_01 1 000 Kč
Stanovení mikroprvků v rostlinné hmotě komplet (B, Cu, Fe, Mn, Zn)
(B, Cu, Fe, Mn, Zn)
SOP_LPA_01 1 200 Kč
Stanovení mikroprvků + makroprvků v rostlinné hmotě (komplet) SOP_LPA_01 1 800 Kč
Stanovení těžkých kovů + mikroprvků + makroprvků v rostlinné hmotě (komplet) SOP_LPA_01
SOP_LPA_04
2 500 Kč
Stanovení Nkjel SOP_LPA_03 515 Kč
Stanovení jiných prvků metodou ICP-MS SOP_LPA_01 Na dotaz

 

Rozbory půdy

Položka Metoda stanovení Cena za 1 vzorek (bez DPH)
Stanovení těžkých kovů v půdě komplet
(As, Cd, Cr, Hg, Pb)
SOP_LPA_01
SOP_LPA_04
1 600 Kč
Stanovení těžkých kovů v půdě výběr bez ohledu na počet stanovovaných prvků (As, Cd, Cr, Pb) SOP_LPA_01 1 500 Kč
Stanovení těžkých kovů v půdě výběr (Hg) SOP_LPA_04 500 Kč
Stanovení makroprvků v půdě komplet (Ca, K, Mg, P) dle Mehlicha 3 SOP_LPA_01 700 Kč
Stanovení mikroprvků v půdě komplet (Cu, Fe, Mn, Zn) dle Mehlicha 3 SOP_LPA_01 700 Kč
Stanovení mikroprvků + makroprvků v půdě dle Mehlicha 3 (komplet) SOP_LPA_01 1 200 Kč
Stanovení těžkých kovů + komplet prvků v půdě dle Mehlicha 3 SOP_LPA_01
SOP_LPA_04
2 500 Kč
Stanovení Nkjel v půdě SOP_LPA_03 515 Kč
Stanovení jiných prvků metodou ICP-MS SOP_LPA_01 Na dotaz
Stanovení Nmin v půdě PP_LPA_06 Na dotaz
Stanovení pH půdy ČSN ISO 10390 60 Kč


Kontakt:

Telefon: 491 848 227, (491 848 254)
Mobil: 606 063 934, 770 142 039
Email: LPA@vsuo.cz; laboratorni.komplement@vsuo.cz

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO