Rozbory půdy a rostlinné hmoty


Laboratorní komplement - Laboratoř prvkové analýzy (LPA)

Laboratoř prvkové analýzy se zabývá anorganickými rozbory půdy a rostlinné hmoty. Přednostně se soustředíme na analýzy ovocných plodin pěstovaných v České republice, ale jsme schopni nabídnout rozbory i u mnoha jiných zemědělských plodin. Odbornou způsobilost laboratoře dokládá úspěšné absolvování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (organizovaných ÚKZÚZ) a zařazení zkoušek do rozsahu akreditace.


 

Seznam prováděných rozborů:

Anorganické rozbory rostlin (listy nebo plody ovocných plodin, zemědělské plodiny apod.):

  • stanovení makrobiogenních prvků (N, P, K, Mg a Ca)
  • stanovení mikrobiogenních prvků (B, Zn, Fe, Mn, Cu)
  • stanovení těžkých kovů (As, Cd, Cr, Pb, Hg) - 5 pracovních dní
  • popř. dalších prvků (po domluvě s laboratoří)
 

Anorganické rozbory půdy:

  • stanovení půdního dusíku (Nmin)
  • stanovení prvků dle Mehlicha III (P, K, Mg, Ca, Al, Fe, Mn, Zn, Cu)
  • stanovení těžkých kovů (As, Cd, Cr, Pb, Hg) - 10 pracovních dní
  • stanovení pH/CaCl2
 

Metody stanovení
Většina prvků v rostlinné hmotě (vyjma N) je stanovena s využitím hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS 7900, Agilent), po předchozím minerálním rozkladu rostlinných matric kyselinou dusičnou za řízené teploty a tlaku (Discover SP-D 80, CEM). Prvky v půdě (vyjma minerálního N) jsou stanoveny rovněž pomocí hmotnostního spektrometru, po předchozí extrakci půdy patřičnými činidly. Stanovení minerálního N v půdě a celkového dusíku v rostlinné hmotě (s předchozím rozkladem vzorků metodou dle Kjeldahla) probíhá spektrofotometrickou detekcí pomocí Kontinuálního průtokového analyzátoru SAN++ (Skalar s r.o.). Rtuť se stanovuje metodou atomové absorpční spektrometrie s využitím přístroje AMA 254. U většiny stanovení vycházíme z Jednotných pracovních postupů (vydaných ÚKZÚZ) i z aktuálních ČSN (Českých technických norem).
 

Informace k odběrům vzorků
Obecné informace k odběru vzorků jsou uvedeny přímo v Žádankách.

Chcete-li mít jistotu bezproblémového příjmu vzorků do laboratoře, před odesláním vzorků nás prosím kontaktujte a domluvíme nejlepší způsob a termín odeslání Vašich vzorků k nám.Žádanky o analýzu minerálního složení:

 
Rozbor rostlinné hmoty
Ze stejného materiálu je možné stanovit i rezidua pesticidů, je však nutné vyplnit samostatnou Žádanku dostupnou na stránkách Laboratoře chemických analýz, kde naleznete další informace.

Rozbory půdy
 

Ceník analýz platný od 7.3.2024

Cena analýzy zahrnuje příjem vzorku, jeho úpravu, preanalytické zpracování a stanovení požadovaných prvků.


Rozbory rostlinné hmoty

Položka Metoda stanovení Cena za 1 vzorek (bez DPH)
Stanovení těžkých kovů v rostlinné hmotě komplet
(As, Cd, Cr, Hg, Pb)
SOP_LPA_01
SOP_LPA_04
1 500 Kč
Stanovení těžkých kovů v rostlinné hmotě výběr bez ohledu na počet stanovovaných prvků (As, Cd, Cr, Pb) SOP_LPA_01 1 400 Kč
Stanovení těžkých kovů v rostlinné hmotě výběr (Hg) SOP_LPA_04 500 Kč
Stanovení makroprvků v rostlinné hmotě komplet
(Ca, K, Mg, P)
SOP_LPA_01 1 000 Kč
Stanovení mikroprvků v rostlinné hmotě komplet (B, Cu, Fe, Mn, Zn)
(B, Cu, Fe, Mn, Zn)
SOP_LPA_01 1 200 Kč
Stanovení mikroprvků + makroprvků v rostlinné hmotě (komplet) SOP_LPA_01 1 800 Kč
Stanovení těžkých kovů + mikroprvků + makroprvků v rostlinné hmotě (komplet) SOP_LPA_01
SOP_LPA_04
2 500 Kč
Stanovení Nkjel SOP_LPA_03 515 Kč
Stanovení jiných prvků metodou ICP-MS SOP_LPA_01 Na dotaz

 

Rozbory půdy

Položka Metoda stanovení Cena za 1 vzorek (bez DPH)
Stanovení těžkých kovů v půdě komplet
(As, Cd, Cr, Hg, Pb)
SOP_LPA_01
SOP_LPA_04
1 600 Kč
Stanovení těžkých kovů v půdě výběr bez ohledu na počet stanovovaných prvků (As, Cd, Cr, Pb) SOP_LPA_01 1 500 Kč
Stanovení těžkých kovů v půdě výběr (Hg) SOP_LPA_04 500 Kč
Stanovení makroprvků v půdě komplet (Ca, K, Mg, P) dle Mehlicha 3 SOP_LPA_01 700 Kč
Stanovení mikroprvků v půdě komplet (Cu, Fe, Mn, Zn) dle Mehlicha 3 SOP_LPA_01 700 Kč
Stanovení mikroprvků + makroprvků v půdě dle Mehlicha 3 (komplet) SOP_LPA_01 1 200 Kč
Stanovení těžkých kovů + komplet prvků v půdě dle Mehlicha 3 SOP_LPA_01
SOP_LPA_04
2 500 Kč
Stanovení Nkjel v půdě SOP_LPA_03 515 Kč
Stanovení jiných prvků metodou ICP-MS SOP_LPA_01 Na dotaz
Stanovení Nmin v půdě PP_LPA_06 Na dotaz
Stanovení pH půdy ČSN ISO 10390 60 Kč


Kontakt:

Telefon: 491 848 227, (491 848 254)
Mobil: 606 063 934, 770 142 039
Email: LPA@vsuo.cz; laboratorni.komplement@vsuo.cz

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO