Rozbory půdy a rostlinné hmoty


Laboratoř prvkové analýzy (LPA)

je analytickou laboratoří, která se zabývá anorganickými rozbory půdy a rostlinné hmoty. Přednostně se soustředíme na analýzy ovocných plodin pěstovaných v České republice, ale jsme schopni nabídnout rozbory i u mnoha jiných zemědělských plodin. Odbornou způsobilost laboratoře dokládá úspěšné absolvování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (organizovaných ÚKZÚZ). V rámci zvyšování úrovně bude Laboratoř prvkové analýzy usilovat také o udělení akreditace Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
 

Seznam prováděných rozborů:

Anorganické rozbory rostlin (listy nebo plody ovocných plodin, zemědělské plodiny apod.):

  • stanovení makrobiogenních prvků (N, P, K, Mg a Ca)
  • stanovení mikrobiogenních prvků (B, Zn, Fe, Mn, Cu, Mo
  • stanovení těžkých kovů (As, Cr, Cd, Hg, Pb)
  • popř. dalších prvků (po domluvě s laboratoří)
 

Anorganické rozbory půdy:

  • stanovení půdního dusíku (Nmin)
  • stanovení P, K, Mg, Ca dle Mehlicha III
  • stanovení pH/CaCl2 (popř. pH/KCl)
  • stanovení mikrobiogenních prvků (B, Zn, Fe, Mn, Cu, Al)
  • stanovení těžkých kovů (As, Cr, Cd, Hg, Pb)
 

Metody stanovení
Většina prvků v rostlinné hmotě (vyjma N) je stanovena s využitím hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS 7900, Agilent), po předchozím minerálním rozkladu rostlinných matric kyselinou dusičnou za řízené teploty a tlaku (Discover SP-D 80, CEM). Prvky v půdě (vyjma minerálního N) jsou stanoveny rovněž pomocí hmotnostního spektrometru, po předchozí extrakci půdy patřičnými činidly. Stanovení minerálního N v půdě a celkového dusíku v rostlinné hmotě (s předchozím rozkladem vzorků metodou dle Kjeldahla) probíhá spektrofotometrickou detekcí pomocí Kontinuálního průtokového analyzátoru SAN++ (Skalar s r.o.). U většiny stanovení vycházíme z Jednotných pracovních postupů (vydaných ÚKZÚZ)i z aktuálních ČSN (Českých technických norem).

Žádanky o analýzu minerálního složení naleznete zde   

pro fyzické osoby:


pro právnické osoby:
 Ceník analýz

Položka

Cena v Kč (bez DPH)

Příjem, evidence a preanalytická úprava vzorku

200

Lyofilizace vzorku

120

Extrakce metodou Mehlich III

130

Stanovení sušiny

40

Stanovení pH

60

Mineralizace

180

Stanovení P, K, Mg, Ca

1 prvek 100

Stanovení S, B

1 prvek 300

Stanovení Zn, Mn, Mo, Cu, Fe

1 prvek 100

Stanovení As, Hg

1 prvek 250

Stanovení Cd, Cr, Pb

1 prvek 100

Stanovení Nkjel (vč. mineralizace)

350

Stanovení Ntot (vč. mineralizace)

250

Stanovení Nmin (vč. extrakce)

230

Stanovení NO3-

100

Stanovení REE (16 vzácných stop. prvků)

1 400

Stanovení izotopových poměrů 87Sr/86Sr

2 500

Cena je uvedena pro analýzu 1 vzorku vč. průvodních operací. Ceník je vždy součástí žádanky.


Kontakt:

Telefon: 491 848 227, (491 848 254)
Mobil: 606 063 934
Email: LPA@vsuo.cz; laboratorni.komplement@vsuo.cz

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO