Rozbory půdy a rostlinné hmoty


Laboratorní komplement - Laboratoř prvkové analýzy (LPA)

Laboratoř prvkové analýzy se zabývá anorganickými rozbory půdy a rostlinné hmoty. Přednostně se soustředíme na analýzy ovocných plodin pěstovaných v České republice, ale jsme schopni nabídnout rozbory i u mnoha jiných zemědělských plodin. Odbornou způsobilost laboratoře dokládá úspěšné absolvování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (organizovaných ÚKZÚZ) a zařazení zkoušek do rozsahu akreditace.


 

Seznam prováděných rozborů:

Anorganické rozbory rostlin (listy nebo plody ovocných plodin, zemědělské plodiny apod.):

  • stanovení makrobiogenních prvků (N, P, K, Mg a Ca)
  • stanovení mikrobiogenních prvků (B, Zn, Fe, Mn, Cu)
  • stanovení těžkých kovů (As, Cd, Cr, Pb, Hg) - 5 pracovních dní
  • popř. dalších prvků (po domluvě s laboratoří)
 

Anorganické rozbory půdy:

  • stanovení půdního dusíku (Nmin)
  • stanovení prvků dle Mehlicha III (P, K, Mg, Ca, Al, Fe, Mn, Zn, Cu)
  • stanovení těžkých kovů (As, Cd, Cr, Pb, Hg) - 10 pracovních dní
  • stanovení pH/CaCl2
 

Metody stanovení
Většina prvků v rostlinné hmotě (vyjma N) je stanovena s využitím hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS 7900, Agilent), po předchozím minerálním rozkladu rostlinných matric kyselinou dusičnou za řízené teploty a tlaku (Discover SP-D 80, CEM). Prvky v půdě (vyjma minerálního N) jsou stanoveny rovněž pomocí hmotnostního spektrometru, po předchozí extrakci půdy patřičnými činidly. Stanovení minerálního N v půdě a celkového dusíku v rostlinné hmotě (s předchozím rozkladem vzorků metodou dle Kjeldahla) probíhá spektrofotometrickou detekcí pomocí Kontinuálního průtokového analyzátoru SAN++ (Skalar s r.o.). Rtuť se stanovuje metodou atomové absorpční spektrometrie s využitím přístroje AMA 254. U většiny stanovení vycházíme z Jednotných pracovních postupů (vydaných ÚKZÚZ) i z aktuálních ČSN (Českých technických norem).
 

Informace k odběrům vzorků
Obecné informace k odběru vzorků jsou uvedeny přímo v Žádankách.

Chcete-li mít jistotu bezproblémového příjmu vzorků do laboratoře, před odesláním vzorků nás prosím kontaktujte a domluvíme nejlepší způsob a termín odeslání Vašich vzorků k nám.Žádanky o analýzu minerálního složení:

 
Rozbor rostlinné hmoty
Ze stejného materiálu je možné stanovit i rezidua pesticidů, je však nutné vyplnit samostatnou Žádanku dostupnou na stránkách Laboratoře chemických analýz, kde naleznete další informace.

Rozbory půdy
 

Ceník analýz platný od 7.3.2024

Cena analýzy zahrnuje příjem vzorku, jeho úpravu, preanalytické zpracování a stanovení požadovaných prvků.


Rozbory rostlinné hmoty

Položka Metoda stanovení Cena za 1 vzorek (bez DPH)
Stanovení těžkých kovů v rostlinné hmotě komplet
(As, Cd, Cr, Hg, Pb)
SOP_LPA_01
SOP_LPA_04
1 500 Kč
Stanovení těžkých kovů v rostlinné hmotě výběr bez ohledu na počet stanovovaných prvků (As, Cd, Cr, Pb) SOP_LPA_01 1 400 Kč
Stanovení těžkých kovů v rostlinné hmotě výběr (Hg) SOP_LPA_04 500 Kč
Stanovení makroprvků v rostlinné hmotě komplet
(Ca, K, Mg, P)
SOP_LPA_01 1 000 Kč
Stanovení mikroprvků v rostlinné hmotě komplet (B, Cu, Fe, Mn, Zn)
(B, Cu, Fe, Mn, Zn)
SOP_LPA_01 1 200 Kč
Stanovení mikroprvků + makroprvků v rostlinné hmotě (komplet) SOP_LPA_01 1 800 Kč
Stanovení těžkých kovů + mikroprvků + makroprvků v rostlinné hmotě (komplet) SOP_LPA_01
SOP_LPA_04
2 500 Kč
Stanovení Nkjel SOP_LPA_03 515 Kč
Stanovení jiných prvků metodou ICP-MS SOP_LPA_01 Na dotaz

 

Rozbory půdy

Položka Metoda stanovení Cena za 1 vzorek (bez DPH)
Stanovení těžkých kovů v půdě komplet
(As, Cd, Cr, Hg, Pb)
SOP_LPA_01
SOP_LPA_04
1 600 Kč
Stanovení těžkých kovů v půdě výběr bez ohledu na počet stanovovaných prvků (As, Cd, Cr, Pb) SOP_LPA_01 1 500 Kč
Stanovení těžkých kovů v půdě výběr (Hg) SOP_LPA_04 500 Kč
Stanovení makroprvků v půdě komplet (Ca, K, Mg, P) dle Mehlicha 3 SOP_LPA_01 700 Kč
Stanovení mikroprvků v půdě komplet (Cu, Fe, Mn, Zn) dle Mehlicha 3 SOP_LPA_01 700 Kč
Stanovení mikroprvků + makroprvků v půdě dle Mehlicha 3 (komplet) SOP_LPA_01 1 200 Kč
Stanovení těžkých kovů + komplet prvků v půdě dle Mehlicha 3 SOP_LPA_01
SOP_LPA_04
2 500 Kč
Stanovení Nkjel v půdě SOP_LPA_03 515 Kč
Stanovení jiných prvků metodou ICP-MS SOP_LPA_01 Na dotaz
Stanovení Nmin v půdě PP_LPA_06 Na dotaz
Stanovení pH půdy ČSN ISO 10390 60 Kč


Kontakt:

Telefon: 491 848 227, (491 848 254)
Mobil: 606 063 934, 770 142 039
Email: LPA@vsuo.cz; laboratorni.komplement@vsuo.cz

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO