Analýza reziduí pesticidůLaboratorní komplement - Laboratoř chemických analýz (LChA)

 

Laboratoř chemických analýz (LChA) je analytická laboratoř, která se v rámci Laboratorního komplementu zabývá stanovováním reziduí pesticidů v čerstvém ovoci a zelenině. Základní metodou používanou v LChA je multireziduální metoda založená na extrakci QuEChERS s detekcí GC-MS/MS dle SOP_ LChA_01 a s detekcí LC-MS/MS dle SOP_ LChA_02, které vycházejí z normy ČSN EN 15662. Obě metody jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. V současnosti je stanovováno cca 300 účinných látek a tento seznam bude dále rozšiřován. Laboratoři je přiznán flexibilní rozsah akreditace, takže může modifikovat existující zkušební metody a/nebo rozšiřovat rozsah zkoušených parametrů v dané oblasti akreditace, což laboratoři umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků. Odbornou způsobilost laboratoře dokládá úspěšné absolvování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.


Analyty stanovované v rozsahu akreditace jsou uvedeny níže v Přílohách Žádanky: Příloha 1 -  analyty stanovované metodou GC-MS/MS;  Příloha 2 - analyty stanovované metodou LC-MS/MS. Laboratoř v ceně analýzy poskytuje výroky o shodě vzhledem k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech v konsolidovaném znění. LChA je připravena provádět analýzy dle Nařízení vlády č. 80/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. V případě zájmu je zákazníkům vydán Výsledkový list obsahující výsledky pouze pro analyty dle Nařízení vlády č. 80/2023.


Pokyny pro odběr vzorků jsou uvedeny v Metodice k provádění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., která je dostupná na webových stránkách MZe.

Před odesláním vzorků nás prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky.


Žádanky o stanovení reziduí pesticidů


Oba seznamy zahrnují rezidua pesticidů dle Nařízení vlády č. 80/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

 

Žádanka o analýzu reziduí pesticidů v ovoci a zelenině


Ze stejného materiálu je možné stanovit i těžké kovy, je však nutné vyplnit samostatnou Žádanku dostupnou na stránkách Laboratoře prvkové analýzy, kde naleznete další informace.

Ceník analýz platný od 1. 1. 2024


Položka

Cena v Kč (bez DPH)

Stanovení reziduí pesticidů multireziduální metodou GC-MS/MS

2 500 Kč

Stanovení reziduí pesticidů multireziduální metodou LC-MS/MS

3 000 Kč

Stanovení reziduí pesticidů multireziduální metodou GC-MS/MS a LC-MS/MS

5 000 Kč

Výsledkový list a vyhodnocení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech v konsolidovaném znění.

V ceně analýzy

Výsledkový list obsahující pouze analyty dle Nařízení vlády č. 80/2023

300 Kč

Kontakt

Telefon: 491 848 289
Mobil: 777 588 826, 602 761 953
E-mail: LChA@vsuo.cz; laboratorni.komplement@vsuo.cz

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO