Analýza reziduí pesticidůLaboratorní komplement - Laboratoř chemických analýz (LChA)

 

Laboratoř chemických analýz (LChA) je analytická laboratoř, která se v rámci Laboratorního komplementu zabývá stanovováním reziduí pesticidů v čerstvém ovoci a zelenině. Základní metodou používanou v LChA je multireziduální metoda založená na extrakci QuEChERS s detekcí GC-MS/MS dle SOP_ LChA_01 a s detekcí LC-MS/MS dle SOP_ LChA_02, které vycházejí z normy ČSN EN 15662. Obě metody jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. V současnosti je stanovováno cca 300 účinných látek a tento seznam bude dále rozšiřován. Laboratoři je přiznán flexibilní rozsah akreditace, takže může modifikovat existující zkušební metody a/nebo rozšiřovat rozsah zkoušených parametrů v dané oblasti akreditace, což laboratoři umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků. Odbornou způsobilost laboratoře dokládá úspěšné absolvování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.


Analyty stanovované v rozsahu akreditace jsou uvedeny níže v Přílohách Žádanky: Příloha 1 -  analyty stanovované metodou GC-MS/MS;  Příloha 2 - analyty stanovované metodou LC-MS/MS. Laboratoř v ceně analýzy poskytuje výroky o shodě vzhledem k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech v konsolidovaném znění. LChA je připravena provádět analýzy dle Nařízení vlády č. 80/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. V případě zájmu je zákazníkům vydán Výsledkový list obsahující výsledky pouze pro analyty dle Nařízení vlády č. 80/2023.


Pokyny pro odběr vzorků jsou uvedeny v Metodice k provádění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., která je dostupná na webových stránkách MZe.

Před odesláním vzorků nás prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky.


Žádanky o stanovení reziduí pesticidů


Oba seznamy zahrnují rezidua pesticidů dle Nařízení vlády č. 80/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

 

Žádanka o analýzu reziduí pesticidů v ovoci a zelenině


Ze stejného materiálu je možné stanovit i těžké kovy, je však nutné vyplnit samostatnou Žádanku dostupnou na stránkách Laboratoře prvkové analýzy, kde naleznete další informace.

Ceník analýz platný od 1. 1. 2024


Položka

Cena v Kč (bez DPH)

Stanovení reziduí pesticidů multireziduální metodou GC-MS/MS

2 500 Kč

Stanovení reziduí pesticidů multireziduální metodou LC-MS/MS

3 000 Kč

Stanovení reziduí pesticidů multireziduální metodou GC-MS/MS a LC-MS/MS

5 000 Kč

Výsledkový list a vyhodnocení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech v konsolidovaném znění.

V ceně analýzy

Výsledkový list obsahující pouze analyty dle Nařízení vlády č. 80/2023

300 Kč

Kontakt

Telefon: 491 848 289
Mobil: 777 588 826, 602 761 953
E-mail: LChA@vsuo.cz; laboratorni.komplement@vsuo.cz

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO