Analýza reziduí pesticidů


Laboratoř chemických analýz (LChA)

Laboratoř chemických analýz (LChA) je analytická laboratoř, která se v rámci Laboratorního komplementu zabývá stanovením reziduí pesticidů v čerstvém ovoci a zelenině. Základní metodou používanou v LChA pro stanovení pesticidů v ovoci a zelenině je multireziduální metoda založená na extrakci QuEChERS s detekcí GC-MS/MS dle SOP_ LChA_01 a LC-MS/MS dle SOP_ LChA_02, které vycházejí z normy ČSN EN 15662. V současnosti je detekováno cca 250 účinných látek a tento seznam bude dále rozšiřován. Laboratoř také poskytuje výroky o shodě vzhledem k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech v konsolidovaném znění.
Odbornou způsobilost laboratoře dokládá úspěšné absolvování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. V rámci zvyšování úrovně bude Laboratoř chemických analýz usilovat také o udělení akreditace Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
 


Žádanky o analýzu reziduí pesticidů 

Žádanka pro právnícké osoby


Žádanka pro fyzické osoby


Kontakt

Telefon: 491 848 289
Mobil: 777 588 826, 602 761 953
E-mail: LChA@vsuo.cz; laboratorni.komplement@vsuo.cz

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO