Projekt OVI


Ovocnářský výzkumný institut (OVI)

Tisková zpráva k ukončení projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0116 Ovocnářský výzkumný institut

Dne 31. 12. 2015 byl ukončen projekt Ovocnářský výzkumný institut, příjemce Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Výstavba regionálního Ovocnářského výzkumného institutu, jako centra aplikovaného výzkumu pro ovocnářské odvětví zemědělské výroby v centru významné ovocnářské oblasti, zajistí komplexní výzkum v komoditě ovoce v souladu se světovými trendy a umožní konkurenceschopnost českého ovocnářství v evropském prostoru. Byly splněny všechny technické cíle projektu: hlavní budova centra s  laboratořemi a pracovnami, přípravnami rostlinného materiálu a nezbytným zázemím pro efektivní výzkumnou činnost, byl zrealizován skleník s potřebnou technologií, přístřešky pro zemědělskou techniku, sklad obalů a rekonstrukce skladu ovoce s moderní technologií. Současně byly zprovozněny laboratoře s moderními přístroji a zařízením a to laboratoře analytických a separačních technik, pomologická laboratoř, laboratoř tkáňových kultur, laboratoř kryoprezervace s kryoskladem, laboratoř molekulární biologie a laboratoř entomologie a mykologie. Dále byla obnovena zastaralá zemědělská polní mechanizace a vysazeny nové pokusné výsadby. Výstupy z výzkumné části projektu byly shrnuty do certifikovaných metodik a směrnic. Jednalo se o záchranu a konzervaci kulturního dědictví historických českých odrůd ovoce, o studium nových biotechnologických metod uchování genofondu, monitorování pěstitelských zásahů z hlediska životního prostředí, výzkum nových metod integrované ochrany, vývoj moderních postupů v ozdravování rostlin, výzkum nových trendů v organickém pěstování ovoce, zefektivnění metod výběru perspektivních odrůd a genotypů na základě analýzy a studia genových markerů, stanovení optimálních agrotechnických zásahů a výzkum efektivních směrů ve skladování ovoce.
 

Tisková zpráva

VŠÚO Holovousy s.r.o. obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Dotace je určena na realizaci projektu Ovocnářský výzkumný institut (OVI) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 2 – Regionální VaV centra, oblast podpory 2.1. Výše dotace činí 567 213 018 Kč. Dotace pokrývá 100% uznatelných nákladů a je hrazena z 85 % z prostředků EU, z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.
Mezi technické cíle projektu patří vybudování laboratoří a pracoven, přípravny rostlinného materiálu a zázemí, skleníku s technologií, přístřešků pro techniku, skladu obalů či rekonstrukce skladu ovoce. Dojde i vybavení přístroji a zařízením a k obnovení zastaralé polní mechanizace.
Mezi výzkumné cíle projektu patří:

 • studium nových biotechnologických metod uchování genofondů,
 • monitorovat pěstitelské zásahy z hlediska životního prostředí (minimalizace chemických vstupu v pěstitelských technologiích),
 • výzkum nových metod integrované ochrany,
 • vývoj moderních postupů v ozdravování,
 • výzkum nových trendů v organickém pěstování ovoce,
 • zefektivnění metod výběru perspektivních odrůd a genotypů na základě analýzy a studia genových markerů,
 • stanovení optimálních agrotechnických zásahů,
 • výzkum efektivních směrů ve skladování ovoce.

K doplňujícím výstupům projektu patří:

 • poskytování poradenské služby pěstitelům, školkařům, státní správě, atd. (průběžně během řešení projektu 2011 – 2014).
 • získané výsledky předávány ovocnářské praxi publikacemi v odborných časopisech, metodikami, organizováním Ovocnářských a seminářů.
 • zaměření na studium a výchovu mladých výzkumných pracovníků.
 • vytvoření pozic pro mladé výzkumné pracovníky.

Předpokládaný časový postup je následující:

 • I 2012 - zahájení realizace projektu
 • II 2013 - dokončení rekonstrukce skladu ovoce
 • IV 2015 - dokončení stavby skleníku, hlavní budovy, a doprovodných staveb. Předpokládá se uvedení přístrojových investic do provozu a výběr perspektivních odrůd a genotypů jádrovin. Dojde k navržení a uchování core collection původního českého genofondu jádrovin a peckovin. Technologie pěstování budou v tomto termínu předány uživatelům řešených ovocných druhů prostřednictvím Ovocnářské unie ČR. Plánovaná je také demonstrační výsadba nových pěstitelských tvarů u jádrovin ve VŠÚO. Navýší se i početní stav zaměstnanců ve VŠÚO. Do konce roku 2015 přijme ústav zhruba 30 nových pracovníků (15 výzkumníků a 15 techniků).

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO