Projekt OVI


Ovocnářský výzkumný institut (OVI)

Tisková zpráva k ukončení projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0116 Ovocnářský výzkumný institut

Dne 31. 12. 2015 byl ukončen projekt Ovocnářský výzkumný institut, příjemce Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Výstavba regionálního Ovocnářského výzkumného institutu, jako centra aplikovaného výzkumu pro ovocnářské odvětví zemědělské výroby v centru významné ovocnářské oblasti, zajistí komplexní výzkum v komoditě ovoce v souladu se světovými trendy a umožní konkurenceschopnost českého ovocnářství v evropském prostoru. Byly splněny všechny technické cíle projektu: hlavní budova centra s  laboratořemi a pracovnami, přípravnami rostlinného materiálu a nezbytným zázemím pro efektivní výzkumnou činnost, byl zrealizován skleník s potřebnou technologií, přístřešky pro zemědělskou techniku, sklad obalů a rekonstrukce skladu ovoce s moderní technologií. Současně byly zprovozněny laboratoře s moderními přístroji a zařízením a to laboratoře analytických a separačních technik, pomologická laboratoř, laboratoř tkáňových kultur, laboratoř kryoprezervace s kryoskladem, laboratoř molekulární biologie a laboratoř entomologie a mykologie. Dále byla obnovena zastaralá zemědělská polní mechanizace a vysazeny nové pokusné výsadby. Výstupy z výzkumné části projektu byly shrnuty do certifikovaných metodik a směrnic. Jednalo se o záchranu a konzervaci kulturního dědictví historických českých odrůd ovoce, o studium nových biotechnologických metod uchování genofondu, monitorování pěstitelských zásahů z hlediska životního prostředí, výzkum nových metod integrované ochrany, vývoj moderních postupů v ozdravování rostlin, výzkum nových trendů v organickém pěstování ovoce, zefektivnění metod výběru perspektivních odrůd a genotypů na základě analýzy a studia genových markerů, stanovení optimálních agrotechnických zásahů a výzkum efektivních směrů ve skladování ovoce.
 

Tisková zpráva

VŠÚO Holovousy s.r.o. obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Dotace je určena na realizaci projektu Ovocnářský výzkumný institut (OVI) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 2 – Regionální VaV centra, oblast podpory 2.1. Výše dotace činí 567 213 018 Kč. Dotace pokrývá 100% uznatelných nákladů a je hrazena z 85 % z prostředků EU, z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.
Mezi technické cíle projektu patří vybudování laboratoří a pracoven, přípravny rostlinného materiálu a zázemí, skleníku s technologií, přístřešků pro techniku, skladu obalů či rekonstrukce skladu ovoce. Dojde i vybavení přístroji a zařízením a k obnovení zastaralé polní mechanizace.
Mezi výzkumné cíle projektu patří:

 • studium nových biotechnologických metod uchování genofondů,
 • monitorovat pěstitelské zásahy z hlediska životního prostředí (minimalizace chemických vstupu v pěstitelských technologiích),
 • výzkum nových metod integrované ochrany,
 • vývoj moderních postupů v ozdravování,
 • výzkum nových trendů v organickém pěstování ovoce,
 • zefektivnění metod výběru perspektivních odrůd a genotypů na základě analýzy a studia genových markerů,
 • stanovení optimálních agrotechnických zásahů,
 • výzkum efektivních směrů ve skladování ovoce.

K doplňujícím výstupům projektu patří:

 • poskytování poradenské služby pěstitelům, školkařům, státní správě, atd. (průběžně během řešení projektu 2011 – 2014).
 • získané výsledky předávány ovocnářské praxi publikacemi v odborných časopisech, metodikami, organizováním Ovocnářských a seminářů.
 • zaměření na studium a výchovu mladých výzkumných pracovníků.
 • vytvoření pozic pro mladé výzkumné pracovníky.

Předpokládaný časový postup je následující:

 • I 2012 - zahájení realizace projektu
 • II 2013 - dokončení rekonstrukce skladu ovoce
 • IV 2015 - dokončení stavby skleníku, hlavní budovy, a doprovodných staveb. Předpokládá se uvedení přístrojových investic do provozu a výběr perspektivních odrůd a genotypů jádrovin. Dojde k navržení a uchování core collection původního českého genofondu jádrovin a peckovin. Technologie pěstování budou v tomto termínu předány uživatelům řešených ovocných druhů prostřednictvím Ovocnářské unie ČR. Plánovaná je také demonstrační výsadba nových pěstitelských tvarů u jádrovin ve VŠÚO. Navýší se i početní stav zaměstnanců ve VŠÚO. Do konce roku 2015 přijme ústav zhruba 30 nových pracovníků (15 výzkumníků a 15 techniků).

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO