Projekt OVI


Ovocnářský výzkumný institut (OVI)

Tisková zpráva k ukončení projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0116 Ovocnářský výzkumný institut

Dne 31. 12. 2015 byl ukončen projekt Ovocnářský výzkumný institut, příjemce Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Výstavba regionálního Ovocnářského výzkumného institutu, jako centra aplikovaného výzkumu pro ovocnářské odvětví zemědělské výroby v centru významné ovocnářské oblasti, zajistí komplexní výzkum v komoditě ovoce v souladu se světovými trendy a umožní konkurenceschopnost českého ovocnářství v evropském prostoru. Byly splněny všechny technické cíle projektu: hlavní budova centra s  laboratořemi a pracovnami, přípravnami rostlinného materiálu a nezbytným zázemím pro efektivní výzkumnou činnost, byl zrealizován skleník s potřebnou technologií, přístřešky pro zemědělskou techniku, sklad obalů a rekonstrukce skladu ovoce s moderní technologií. Současně byly zprovozněny laboratoře s moderními přístroji a zařízením a to laboratoře analytických a separačních technik, pomologická laboratoř, laboratoř tkáňových kultur, laboratoř kryoprezervace s kryoskladem, laboratoř molekulární biologie a laboratoř entomologie a mykologie. Dále byla obnovena zastaralá zemědělská polní mechanizace a vysazeny nové pokusné výsadby. Výstupy z výzkumné části projektu byly shrnuty do certifikovaných metodik a směrnic. Jednalo se o záchranu a konzervaci kulturního dědictví historických českých odrůd ovoce, o studium nových biotechnologických metod uchování genofondu, monitorování pěstitelských zásahů z hlediska životního prostředí, výzkum nových metod integrované ochrany, vývoj moderních postupů v ozdravování rostlin, výzkum nových trendů v organickém pěstování ovoce, zefektivnění metod výběru perspektivních odrůd a genotypů na základě analýzy a studia genových markerů, stanovení optimálních agrotechnických zásahů a výzkum efektivních směrů ve skladování ovoce.
 

Tisková zpráva

VŠÚO Holovousy s.r.o. obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Dotace je určena na realizaci projektu Ovocnářský výzkumný institut (OVI) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 2 – Regionální VaV centra, oblast podpory 2.1. Výše dotace činí 567 213 018 Kč. Dotace pokrývá 100% uznatelných nákladů a je hrazena z 85 % z prostředků EU, z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.
Mezi technické cíle projektu patří vybudování laboratoří a pracoven, přípravny rostlinného materiálu a zázemí, skleníku s technologií, přístřešků pro techniku, skladu obalů či rekonstrukce skladu ovoce. Dojde i vybavení přístroji a zařízením a k obnovení zastaralé polní mechanizace.
Mezi výzkumné cíle projektu patří:

 • studium nových biotechnologických metod uchování genofondů,
 • monitorovat pěstitelské zásahy z hlediska životního prostředí (minimalizace chemických vstupu v pěstitelských technologiích),
 • výzkum nových metod integrované ochrany,
 • vývoj moderních postupů v ozdravování,
 • výzkum nových trendů v organickém pěstování ovoce,
 • zefektivnění metod výběru perspektivních odrůd a genotypů na základě analýzy a studia genových markerů,
 • stanovení optimálních agrotechnických zásahů,
 • výzkum efektivních směrů ve skladování ovoce.

K doplňujícím výstupům projektu patří:

 • poskytování poradenské služby pěstitelům, školkařům, státní správě, atd. (průběžně během řešení projektu 2011 – 2014).
 • získané výsledky předávány ovocnářské praxi publikacemi v odborných časopisech, metodikami, organizováním Ovocnářských a seminářů.
 • zaměření na studium a výchovu mladých výzkumných pracovníků.
 • vytvoření pozic pro mladé výzkumné pracovníky.

Předpokládaný časový postup je následující:

 • I 2012 - zahájení realizace projektu
 • II 2013 - dokončení rekonstrukce skladu ovoce
 • IV 2015 - dokončení stavby skleníku, hlavní budovy, a doprovodných staveb. Předpokládá se uvedení přístrojových investic do provozu a výběr perspektivních odrůd a genotypů jádrovin. Dojde k navržení a uchování core collection původního českého genofondu jádrovin a peckovin. Technologie pěstování budou v tomto termínu předány uživatelům řešených ovocných druhů prostřednictvím Ovocnářské unie ČR. Plánovaná je také demonstrační výsadba nových pěstitelských tvarů u jádrovin ve VŠÚO. Navýší se i početní stav zaměstnanců ve VŠÚO. Do konce roku 2015 přijme ústav zhruba 30 nových pracovníků (15 výzkumníků a 15 techniků).

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO