Návštěva ve VŠÚONávštěva ve VŠÚO

Publikováno: 07.12.2022


Ve středu 30. 11. 2022 navštívil Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy Francesco Mattina, prezident CPVO (The Community Plant Variety Office - Odrůdový úřad společenství, decentralizovaná agentura EU) a Lionel Sola, vedoucí kanceláře CPVO pro styk s veřejností. Návštěvu doprovázela delegace z Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ - ředitel Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ ČR Ing. Tomáš Mezlík, Ing. Andrea Povolná, vedoucí oddělení zkoušek odlišnosti a odborné pracovnice oddělení Ing. Lydie Čechová a Ing. Lenkou Lefnerová. Ministerstvo zemědělství zastupovala Ing. Lenka Clowezová, ministerský rada pro osivo a rozmnožovací materiál.

Setkání se uskutečnilo ve VŠÚO Holovousy za účasti jednatele Ing. Jaroslava Váchy, vedoucího oddělení genetiky a šlechtění Ing. Lubora Zeleného, vedoucího laboratorního komplementu RNDr. Radka Čmejly, Ph.D. a RNDr. Jany Čmejlové, Ph.D., vědecké pracovnice v oblasti genetika ovocných plodin. Zástupci VŠÚO seznámili návštěvu s obsahem činnosti ústavu i s významnějšími výsledky svého pracoviště.

Hosté se povšechně seznámili s celkovým zaměřením práce ovocnářského institutu, podrobně pak se šlechtěním nových odrůd, diagnostikou patogenních organismů a molekulárně genetickými analýzami ovocných rostlin, vedoucími k rozlišení odrůd či k vyhledávání významných šlechtitelských znaků v potomstvech. Prohlédli si rovněž venkovní část genové banky mikroorganismů, navrženy jim byly možnosti případné budoucí spolupráce.
 
Šlo o nejvýznamnější návštěvu svého druhu ve VŠÚO a uskutečnila se v rámci prezentace České republiky, předsedající v tomto období Radě Evropské unie.
 
 
U základního kamene Ovocnářského výzkumného institutu stojí zleva: L. Lefnerová, L.Zelený, T. Mezlík, F.Mattina, L. Čechová, J. Vácha, A. Povolná
 

Poděkávání pana Ing. Tomáše Mezlíka:

Vážený pane řediteli,
 
dovolte mi, abych Vám jménem svým i mých kolegů poděkoval za možnost navštívit s panem prezidentem Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy.
 
Pan prezident oceňoval úroveň Vašeho pracoviště stejně jako vysokou odbornost Vašich kolegů.
 
 Přejeme krásné prožití vánočních svátků a těšíme se na spolupráci v roce 2023.
 
S pozdravem
 
Ing. Tomáš Mezlík
Ředitel Národního odrůdového úřadu
Head of National Plant Variety Office
 
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
 

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO