Vědecké práce ovocnářské 25/2017


OBSAHObsah flavonolu kvercetinu ve třech druzích rodu Sambucus původních v České republice
Dadáková, E. a A. Matějíček


Význam a monitoring vybraných fenolických sloučenin v plodech jabloní s ohledem na různé podmínky skladování
Bílková, A., H. Sklenářová a R. Vávra


Vliv zakrývání výsadeb na obsah celkových antioxidačních látek a celkovou titrační kyselost v plodech angreštu
Křenová, A., M. Kaplanová, J. Kaplan, B. Šmídová, P. Židová a R. Vávra


Hodnocení exprese genu Mal d 1 u vybraných odrůd jabloní
Žďárská, I., V. Nekvindová, R. Čmejla, R. Vávra, P. Vejl a M. Melounová


Odolnost genotypů třešní k praskání plodů
Vávra, R., M. Jonáš, V. Nekvindová, I. Ždárská, A. Bílková, M. Šubrtová a J. Blažková, Suran, P., R. Vávra, L. Zelený a A. Skřivanová


Využití zakrývacích systémů proti dešti v ochraně proti mrazovému poškození třešní v době kvetení
Vávra, R., M. Jonáš, A. Bílková, V. Nekvindová, I. Ždárská, A. Skřivanová, P. Suran a T. Litschmann


Využití chelátové mědi (CuEDTA) pro odlisťování jabloní v ovocné školce
Laňar, L., M. Baudyšová a M. Mészáros


Hodnocení účinnosti přípravků proti praskání plodů třešní (Prunus avium L.)
Suran, P., R. Vávra, L. Zelený a A. Skřivanová


Obsah minerálního dusíku v půdě jabloňových sadů a riziko vyplavení nitrátů
Kurešová, G., M. Mészáros, P. Svoboda, A. Neumannová, L. Menšík a J. Haberle


Hodnocení sezónních změn v minerálním složení listů a plodů u Malus domestica Borkh. 'Golden Delicious' v průběhu vegetace
Čonka, P., H. Bělíková, M. Mészáros, G. Kurešová a J. Náměstek


Větvení jabloní odrůdy 'Red Jonaprince' ve školce podle výšky řezu na korunku
Laňar, L., T. Letocha, M. Mészáros a J. Sus


Charakteristika plodů perspektivních hybridů třešní
Vávra, R., M. Jonáš, V. Nekvindová, I. Žďárská, A. Bílková, J. Blažková, A. Skřivanová a M. Šubrtová


Uchování genofondu jádrovin a peckovin pomocí moderních biotechnologických postupů s využitím in vitro kultur
Sedlák, J., F. Paprštein a P. Židová


Fytotoxicita antivirotika ribavirin u in vitro kultur třešně
Sedlák, J. a F. Paprštein


Eliminace viru PDV z odrůd třešně
Sedlák, J. a F. Paprštein


Monitoring rozšíření květopasa hrušňového (Anthonomus piri) v produkčních hrušňových výsadbách České republiky
Skalský, M., J. Ouředníčková a I. Silovská


Ověření ovicidní účinnosti vybraných přípravků na přezimující vajíčka svilušky ovocné (Panonychus ulmi)
Skalský, M., J. Ouředníčková a I. Silovská


Porovnání agresivity dvou populací Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter
Jaklová, P., J. Kloutvorová a J. Kupková


Sledování symptomů červenání listů na jednoletých stromech hrušní (Pyrus communis) v závislosti na přítomnosti 'Candidatus Phytoplasma pyri'
Valentová, L., J. Suchá a R. Čmejla


Srovnání účinnosti čtyř přípravků proti moniliové spále peckovin
Jaklová, P., J. Kloutvorová, J. Kupková a M. Kupka


Výsledky hodnocení skladování plodů slivoní v ULO atmosféře s využitím technologie 1-MCP
Pištěková, I., A. Matějíček a J. Matějíčková


Vliv skladování kanadských borůvek v Xtend obalech a chladírně na senzorickou kvalitu plodů a obsah nutričních látek
Židová, P., A. Křenová, B. Šmídová, A. Matějíček a M. Kaplanová


Možnosti stanovení vnitřní kvality jablek pomocí NIR spektroskopie
Šubrtová, M. a L. Zelený

Hodnocení variability vegetativních a plodových znaků v rámci genofondu třešně v České republice
F. Paprštein, J. Sedlák, P. Chudobová, P. Židová

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO