Testování zdravotního stavu ovocných plodin


Laboratorní komplement - Laboratoř molekulární biologie (LMB)

Laboratoř molekulární biologie se v rámci Laboratorního komplementu dlouhodobě zabývá testováním zdravotního stavu ovocných plodin. Předmětem našeho zájmu je odhalení původce daného onemocnění nebo naopak potvrzení, že rostlinný materiál je zdravý. Přednostně se soustředíme na hlavní ovocné plodiny pěstované v České republice, a to peckoviny a jádroviny, u kterých provádíme testování na přítomnost všech legislativně požadovaných patogenů. Zároveň jsme také pověřeni Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) výkonem odborné činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku fytoplazem proliferace jabloně a viru šarky švestky. Vysoká úroveň námi nabízených služeb byla potvrzena i získáním akreditace od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. pro oblast detekce rostlinných patogenů pomocí molekulárně-biologických metod.

Laboratorní komplement VŠÚO nabízí své služby i pro pěstitele, kteří se účastní Národního ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (NOPRM), neboť laboratoř získala od ÚKZÚZ pověření k provádění testování škodlivých organizmů v rozmnožovacím materiálu v rámci tohoto programu. Nabízíme též testování zdravotního stavu i u drobného ovoce, např. jahodníku, maliníku, ostružiníku nebo rybízu. Po dohodě a v případě dostatečného zájmu jsme však schopni nabídnout testování i u jiných plodin. V rámci výzkumné činnosti laboratoře probíhá navíc neustálý výzkum, vývoj a zavádění nových diagnostických metod pro detekci stále širšího spektra patogenů tak, abychom reagovali na nejnovější poznatky v oboru fytopatologie. V případě potřeby jsme tak schopni navrhovat detekční systémy u nás dosud nenalezených patogenů, u kterých lze předpokládat jejich rozšíření v České republice z důvodu změn klimatu nebo stále intenzivnějšího pohybu zboží a osob.
 

Metody testování

Identifikace původce nemoci naráží na několik problémů. Standardní diagnostický přístup spočívá v posouzení nalezených symptomů. Problém však může být, že mnoho původců nemocí vyvolává podobné symptomy a je těžké rozhodnout, o jakou konkrétní chorobu se jedná. Druhý problém může být opačný – rostlina je již napadena, ale dosud se neprojevily příznaky onemocnění. A třetí problém spočívá v tom, že některé původce, např. viry, nelze jednoduše identifikovat mikrobiologickými technikami nebo pod mikroskopem.

Ve všech případech je tedy nutné přistoupit k identifikaci patogenu pomocí jiných metod, nejčastěji molekulárně-biologických včetně ELISA. Tyto metody umožňují přímý průkaz některých částí patogenních organismů v testovaném vzorku. Metody jsou různě citlivé a náročné na provedení, od toho se též odvíjí cena za jeden test.

Metoda ELISA prokazuje přítomnost proteinů patogena ve vzorku a hodí se zejména pro průkaz virů. Výhodou této metody je, že je možné zpracovat desítky vzorků denně, a tím se i snižuje cena za vyšetření. Jedná se o metodu kvalitativní, která zpravidla neříká nic o množství detekovaného patogena. Kde není k dispozici metoda ELISA, používají se metody PCR pro přímou detekci genomu daného organizmu. Pokud má hledaný organizmus svou genomovou informaci kódovanou v DNA, např. fytoplazmy, používá se klasická PCR detekce. Pro detekci virů a viroidy, jejichž genom je kódován RNA, je však nutné použít modifikované RT-PCR. Metody PCR jsou obecně velmi citlivé, ale náročnější na provedení, zejména metoda RT-PCR. To se bohužel odráží i v ceně jednotlivých testů. PCR metody jsou semi-kvantitativní, tzn. poskytují i určitou informaci o množství detekovaného patogena. Více se o ochraně rostlin a metodách diagnostiky molekulárně-biologickými metodami můžete dozvědět na našem instruktážním videu ZDE. Laboratorní diagnostika začíná od 30. minuty videa.
 

Ceník

Seznam detekovaných patogenů i žádanky o vyšetření jsou přehledně rozděleny tak, aby bylo patrné, o jaké testy se jedná, zda ELISA, PCR nebo RT-PCR.
Ceny za jeden test bez DPH jsou následující:
 

Vyšetření ELISA [kvalitativní]

140 Kč/test

Vyšetření PCR [semi-kvantitativní]

600 Kč/test

Vyšetření RT-PCR [semi-kvantitativní]

700 Kč/test


Seznam detekovaných patogenů:


Žádanky o testování zdravotního stavu ovocných plodin:

Žádanky o vyšetření zdravotního stavu ovocných plodin jsou řazeny podle ovocného druhu a jsou připraveny ve verzi pro firmy a fyzické osoby, které navíc obsahují souhlas se zpracováním osobních údajů. Žádanky jsou k dispozici jak ve formátu „doc“ tak „pdf“. Pokud plánujete testování velkého množství vzorků, můžete pro seznam vzorků též využít formulář v MS Excel.

Chcete-li mít jistotu bezproblémového příjmu vzorků do laboratoře, před odesláním vzorků nás prosím kontaktujte a domluvíme nejlepší způsob a termín odeslání Vašich vzorků k nám.
 

Žádanka - jádroviny (pro firmy)


Žádanka - jádroviny (pro soukromé osoby)


Formulář Seznam vzorků jádroviny ve formátu Excel


Žádanka - peckoviny (pro firmy)


Žádanka - peckoviny (pro soukromé osoby)


Formulář Seznam vzorků peckovin ve formátu Excel


Žádanka - rybíz (pro firmy)


Žádanka - rybíz (pro soukromé osoby)


Formulář Seznam vzorků rybízů ve formátu Excel


Žádanka - maliník, ostružiník (pro firmy)


Žádanka - maliník, ostružiník (pro soukromé osoby)


Formulář Seznam vzorků maliník, ostružiníkve formátu Excel


Žádanka - jahodník (pro firmy)


Žádanka - jahodník (pro soukromé osoby)


Formulář Seznam vzorků jahodníků ve formátu Excel
Kontakt

Telefon: 491 848 222
Mobil: 739 197 729
E-mail: laboratorni.komplement@vsuo.cz

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO