Seminář BIOSADSeminář BIOSAD

Publikováno: 15.03.2024


V úterý 12. března proběhl v jednacím sále ve VÝZKUMNÉM A ŠLECHTITELSKÉM ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉM HOLOVOUSY seminář pro ovocnáře zajišťovaný spolkem Biosad.
Ačkoliv byl seminář zaměřen především na ochranu ovocných výsadeb proti patogenům a škůdcům, účastníkům semináře byly nabídnuty další zajímavé prezentace. V úvodu Ing. Roman Chaloupka představil možnosti využití nových genomických technik (NGT) ve šlechtění ovocných druhů dle návrhu Evropské komise.  Výskyt virů a fytoplazem v ovocných výsadbách v ČR a možnosti jejich testování prezentovala Mgr. Lucie Valentová Ph.D. S přípravky firmy Antantica Agricola použitelné v ekologickém ovocnářství seznámil účastníky semináře Ing. Josef Balda. V dalších prezentacích byly představeny výsledky projektu NAZV řešený ve VŠÚO Holovousy. Vlivu managementu sadů na výskyt pavouků regulujících meru hrušňovou představil prof. Stano Pekár. Má lokalita pěstování a podnože vliv na obsahy antioxidačních látek v jablkách? Na tuto otázku odpovídala RNDr. Aneta Bílková Ph.D. Využití podpůrných signalizačních programů pro aplikace přípravků seznámil Ing. Radek Vávra Ph.D.
Seminář byl doprovázen bohatou diskusí ovocnářů a přednášejících. Účastníci si odnesli spoustu užitečných poznatků a podnětů.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO