Výběr publikační činnosti autorů VŠÚO


Q1 – V PRVNÍM KVARTILU

NIEDOBOVÁ, J., M. SKALSKÝ, J. OUŘEDNÍČKOVÁ, R. MICHALKO and A. BARTOŠKOVÁ. Synergistic effects of glyphosate formulation herbicide and tank-mixing adjuvants on Pardosa spiders. Environmental Pollution. 2019, (249): 338–344. ISSN 0269-7491. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.03.031.

EICHMEIER, A., T. KISS, T. NEČAS, E. PENAZOVA, D. TEKIELSKA, M. BOHUNICKA, L. VALENTOVA, R. ČMEJLA, D. MORAIS and P. BALDRIAN. High-Throughput Sequencing Analysis of the Bacterial Community in Stone Fruit Phloem Tissues Infected by “Candidatus Phytoplasma prunorum”. Microbial Ecology. 2019, 77(3): 664–675. ISSN 0095-3628. DOI: 10.1007/s00248-018-1250-9. 

MÉSZÁROS, M., H. BĚLÍKOVÁ, P. ČONKA and J. NÁMĚSTEK. Effect of hail nets and fertilization management on the nutritional status, growth and production of apple tree. Scientia Horticulturae. 2019, (255): 134–144. ISSN 0304-4238. DOI: 10.1016/j.scienta.2019.04.079.

HURKOVA, K., L. UTTL, J. RUBERT, K. NAVRATILOVA, V. KOCOUREK, M. STRANSKA-ZACHARIASOVA, F. PAPRSTEIN and J. HAJSLOVA. Cranberries versus lingonberries: A challenging authentication of similar Vaccinium fruit. Food chemistry. 2019, (284): 162–170. ISSN 0308-8146. DOI: 10.1016/j.foodchem.2019.01.014.

 
Q2–Q4                       

KYSELOVÁ, J., K. JEČMÍNKOVÁ, J. MATĚJÍČKOVÁ, O. HANUŠ, T. KOTT, M. ŠTÍPKOVÁ and M. KREJČOVÁ. Physiochemical Characteristics and Fermentation Ability of Milk From Czech Fleckvieh Cows Are Related To Genetic Polymorphisms of β-Casein, κ-Casein, and β-Lactoglobulin. Asian-Australasian J Anim Sci. 2019, 32(1): 14–22. DOI: 10.5713/ajas.17.0924.             

PATZAK, J., HENYCHOVÁ, A., PAPRŠTEIN, F. and J. SEDLÁK. Evaluation of S-incompatibility locus, genetic diversity and structure of sweet cherry (Prunus avium L.) genetic resources by molecular methods and phenotypic characteristics. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 95: (1): 84–92,DOI: 10.1080/14620316.2019.1647798.  
            
MÉSZÁROS, M., L. LAŇAR, J. KOSINA and J. NÁMĚSTEK. Aspects influencing the rootstock - scion performance during long term evaluation in pear orchard. Horticultural Science. 2019, 46(1): 1–8. ISSN 0862–867X. DOI: 10.17221/55/2017-HORTSCI. 
          
NIEDOBOVÁ, J., M. SKALSKÝ, Z. FALTÝNEK FRIC, V. HULA and M. BRTNICKÝ. Effects of so-called "environmentally friendly" agrochemicals on the harlequin ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinelidae). European Journal of Entomology. 2019, (116): 173–177. ISSN 1210-5759. DOI: 10.14411/eje.2019.018.
           
SEDLÁK, J., F. PAPRŠTEIN and J. SUCHÁ. Influence of chemotherapy on development and production of virus free in vitro strawberry plants. Horticultural Science. 2019, 46(2): 53–56. ISSN 0862-867X. DOI: 10.17221/249/2017-HORTSCI. 
       
PATZAK, J., A. HENYCHOVÁ, F. PAPRŠTEIN and J. SEDLÁK. Molecular S-genotyping of sweet cherry (Prunus avium L.) genetic resources. Horticultural Science. 2019, 46(3): 146–152. DOI: 10.17221/245/2017-HORTSCI
.                                  
BLAŽEK, J., F. PAPRŠTEIN, L. ZELENÝ and J. KŘELINOVÁ. The results of consumer preference testing of popular apple cultivars at  the end of the storage season. Horticultural Science. 2019, 46(3): 115–122. DOI: 10.17221/146/2017-HORTSCI. 
                                
SKALSKÝ, M., J. NIEDOBOVÁ and J. POPELKA. The Efficacy of European Fruit Lecanium, Parthenolecanium corni (Bouché, 1844) Control Using Natural Products. Horticultural Science. 2019, 46(4): 195–200. DOI: 10.17221/215/2017-HORTSCI. 
                               
BĚLÍKOVÁ, H., M. MÉSZÁROS, L. VARGA, J.ÁRVAY, B. WISNIOVSKA-KIELAN, K. GONDEK, J. ANTONKIEWICZ, S. TORMA, B. LAZAREVIC, E. BENNEWITZ and T. LOŠÁK. The effect of different forms of sulphur on incidence of apple scab on apple tree (Malus x domestica Borgh) Gloster cv. Ecological chemistry and engineering S. 2019, 26(1): 199–208. ISSN 1898-6196. DOI: 10.1515/eces-2019-0015.
                                                 
PATZAK, J., A. HENYCHOVÁ, F. PAPRŠTEIN and J. SEDLÁK. Evaluation of genetic variability within sweet cherry (Prunus avium L.) genetic resources by molecular SSR markers. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus. 2019, 18(3): 157–165. ISSN 1644-0692. DOI: 10.24326/asphc.2019.3.15.

 

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO