Certifikovaná metodika
MÉSZÁROS, Martin a kol.

Stanovení potřeby a strategie zavlažování v ovocných sadech / Determining the need and strategy for irrigation in fruit orchards


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., 2023

ISBN 978-80-87030-88-2

DOI 10.60615/VNNA-HQ23

Stanovení potřeby závlahy pro jádrové a peckové ovoce mírného pásma je hlavním tématem předkládané metodiky. Podrobně je zde uveden popis principů jednotlivých metod stano-vení potřeby závlahy, včetně možností jejich automatizace, provozních výhod i limitů pro použití v praxi. Dále jsou zde popsány principy a pravidla pro využití standardní i alter-nativních (deficitních) závlahových strategií umožňujících precizaci managementu závlah v ovocných sadech. Tato metodika je určena pro pěstitele, jejich poradce a poradenské firmy zaměřené na závlahové systémy ovocných dřevin, kteří budou schopni na základě získaných informací do určité míry samostatně hodnotit potřebu pro doplňkovou závlahu a automati-zovat management závlah v ovocných výsadbách. Poznatky uvedené v publikaci pocházejí z výsledků dosažených v rámci řešení projektu QK1910165 a z literární rešerše dostupných zdrojů.

Klíčová slova: půdní vlhkost; evapotranspirace; vodní potenciál stonku; senzor; dálkový průzkum Země; kořeny; kapkové zavlažování; regulované deficitní zavlažování; částečné roozónové sušení

STÁHNOUT CERTIFIKOVANOU METODIKU

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO