Certifikovaná metodika
Valentová, Lucie; Rejlová, Martina a Čmejla, Radek

Real-time PCR detekce virů Rubus yellow net virus (RYNV), raspberry rubodvirus 1 (RaRV1) a raspberry enamovirus 1 (RaEV1) v rostlinném materiálu


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., 2024

ISBN 978-80-87030-98-1

DOI 10.60615/yxyh-r586

Certifikovaná metodika si dává za cíl zavést nové detekční systémy založené na real-time PCR pro rutinní diagnostiku Rubus yellow net virus (RYNV), raspberry rubodvirus 1 (RaRV1) a raspberry enamovirus 1 (RaEV1). RYNV je detekován v duplexním uspořádání spolu s interní pozitivní kontrolou (IPC) a RaRV1 a RaEV1 v triplexu spolu s IPC. Toto upořádání umožňuje uživateli vybrat si cílovou skupinu virů s ohledem na zamýšlený účel. Oba systémy jsou součástí diagnostické soupravy „RubusVir II qPCR-RG detekční kit – souprava pro real-time PCR detekci virů RaEV1, RaRV1 a RYNV v rostlinném materiálu“ a doplňují již publikovanou metodiku detekce virů BRNV, RpRSV, RBDV a SLRSV metodou real-time PCR (Valentová et al. 2022). Předkládaná metodika rozšiřuje spektrum virů, které je u maliníku možné detekovat metodou real-time PCR a nalezne uplatnění nejen při certifikaci rozmnožovacího materiálu, ale i v základním virologickém výzkumu.

Klíčová slova: ostružiník maliník; real-time PCR; rubus yellow net virus (RYNV), raspberry rubodvirus 1 (RaRV1); raspberry enamovirus 1 (RaEV1]; detekce virů

STÁHNOUT CERTIFIKOVANOU METODIKU

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO