Certifikovaná metodika
ŽĎÁRSKÁ, I. a kol.

Molekulárními markery asistované šlechtění třešně ptačí (Prunus avium L.) – selekce na dobu sklizňové zralosti, velikost, barvu a pevnost plodů


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., 2023

ISBN 978-80-87030-97-4

DOI 10.60615/a01h-d866

Šlechtění třešní je zdlouhavý a finančně i prostorově náročný proces vyžadující velký objem lidské práce. Cílem této metodiky je poskytnutí unikátního nástroje pro predikci hned několika šlechtitelsky důležitých vlastností, jakými jsou doba sklizňové zralosti, respektive velikost, barva a pevnost plodu, kdy použití metod molekulární genetiky umožní odstranění neperspektivních semenáčů již v prvním vegetačním roce, aniž by musely být dopěstovány do plodnosti. Analýza markérů pro tyto znaky může proběhnout v jediné reakci zde popsanou metodou tzv. Single Base Extension (SBE), kdy pro ni byly vybrány nej významnější SNP identifikované metodou GWAS založenou na celogenomovém sekvenování (Holušová, 2023). Predikční schopnost uvedených molekulárních markérů je v této metodice porovnána s dříve používanými markéry pro velikost a barvu plodů. I pro tyto markery je v metodice popsán pracovní postup jejich detekce. V neposlední řadě přináší metodika popis genotypů jednotlivých markérů u vybraných odrůd vhodných do šlechtitelských programů se zaměřením na zkvalitnění uvedených vlastností.

Klíčová slova: SNP markery; SSR markery; fenotyp; alelická diskriminace; analýza fragmentů; analýza SBE

STÁHNOUT CERTIFIKOVANOU METODIKU

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO