Certifikovaná metodika
SURAN, Pavol; ŽĎÁRSKÁ, Ivona; PAZDERŮ, Kateřina; BYDŽOVSKÁ, Tereza a ZELENÝ, Lubor.

Metodika zvýšení výtěžnosti genotypů z hybridního osiva třešní


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., 2023

ISBN 978-80-87030-95-0

DOI 10.60615/j47b-js31

Šlechtění třešní je zdlouhavý a finančně i prostorově náročný proces vyžadující velký objem lidské práce. Hlavním omezujícím faktorem šlechtění je nízká kvalita embryí a velice nízká klíčivost hybridního třešňového osiva, která je mnohonásobně nižší než např. u jabloní. Schopnost dopěstovat semenáče z hybridního osiva třešní je základní podstatou fungujícího šlechtitelského programu. Z toho důvodu byla zpracována metodika popisující možnosti, jak podpořit vývoj kvalitních embryí během zrání plodů, zvýšit klíčivost a úspěšnost dopěstování nových genotypů třešní. V metodice jsou popsána předsklizňová ošetření třešní s ranou a pozdní dobou zrání chemickými stimulátory přímo na stromech, posklizňové ošetření embryí pomocí podpůrných látek a metoda embryo rescue u raně zrající odrůdy.

Klíčová slova: třešeň; šlechtění; ranost; osivo;kyselina giberelová; klíčení

STÁHNOUT CERTIFIKOVANOU METODIKU

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO