Certifikovaná metodika
SEDLÁK, Jiří, ŠPAK, Josef, SEMERÁK, Matěj, PŘIBYLOVÁ, Jaroslava a KOLOŇUK, Igor

Certifikovaná metodika produkce ozdravených odrůd jabloně s využitím NGS


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., 2023

ISBN 978-80-87030-92-9

DOI 10.60615/ygwf-vc33

Certifikovaná metodika produkce ozdravených odrůd jabloně s využitím NGS má za cíl poskytnout uživatelům in vitro chemoterapeutické techniky s aplikací perspektivních antivirotických látek a postupy ozdravování pomocí kryonože. Využívá NGS determinaci virů a viroidů. Jsou popsány a optimalizovány jednotlivé diagnostické kroky v souladu s rychlým vývojem kitů a sekvenační platformy Illumina pro NGS. V rámci metodiky jsou u jabloně popsána i vhodná kultivační média s regulátory růstu pro multiplikaci a indukci kořenů v podmínkách in vitro. Pro testování a ozdravování jsme vybrali odrůdy domácího původu perspektivní pro pěstování v České republice a podnož M9, která je v tuzemsku nejpoužívanější podnoží pro jabloně. Předpokládáme, že získané zdravé základní rostliny budou v budoucnu po opakovaném testování diagnostickými NGS metodami využity jako výchozí množitelský materiál certifikované sadby jabloní.

Klíčová slova: jabloně; virus; viroid; NGS; in vitro; chemoterapie; kryoterapie

STÁHNOUT CERTIFIKOVANOU METODIKU

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO