Certifikovaná metodika
ČMEJLA, Radek a kol.

Certifikovaná metodika molekulární determinace vektorových druhů mer napadajících ovocné stromy


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., 2023

ISBN 978-80-87030-91-2

DOI 10.60615/zgw3-5154

Cílem metodiky je poskytnout spolehlivý systém pro determinaci vybraných druhů rodu Cacopsylla, a to C. mali, C. melanoneura, C. picta, C. pruni, C. pyri a C. pyrisuga, vektorů fytoplazem způsobujících onemocnění u ovocných dřevin. Navržená metodika je založena na principu real-time PCR a umožňuje molekulární determinaci šesti druhů mer běžně se vyskytujících v České republice. Determinační systém lze použít primárně pro určování druhů mer v ovocných sadech bez potřebných dlouholetých entomologických zkušeností, anebo pro konfirmaci identifikace jedinců na základě specifických morfologických znaků. Metodiku lze také využít pro specifickou determinaci larválních stádií mer, jejichž identifikace je pouze na základě morfologických kritérií problematická. Využití metodiky se předpokládá zejména v rostlinolékařství – v odborech diagnostiky škodlivých organismů rostlin, dále pro vědecké a výzkumné účely v oblasti ochrany ovocných druhů vůči těmto vektorům. Díky včasné a správné identifikaci škůdců mohou být sadaři schopni minimalizovat nejenom produkční, ale i finanční ztráty. Dalším kladem je umožnění cíleného použití insekticidních přípravků na ochranu ovocných dřevin, a tedy možnost snížení jejich dopadu na životní prostředí.

Klíčová slova: real-time PCR; Cacopsylla; fytoplazmóza; ovocné stromy; determinace

STÁHNOUT CERTIFIKOVANOU METODIKU

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO