Smluvní výzkum


Co je smluvní výzkum?

Jedná o  činnosti mající charakter výzkumu, vývoje a inovací realizované na objednávku podniku. Objednatelem může být i organizační složka státu, místní samospráva nebo jiná výzkumná organizace. Jde o tedy o výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a výzkumné organizace. Podmínky výzkumu určuje podnik. Znamená to, že podnik určuje výzkumné zadání, což je jeden ze základních znaků charakteru „závislosti“ smluvního výzkumu, který jej odlišuje od tzv. nezávislého výzkumu (srov. angl. termín independent /curiosity driven research).
 

VŠÚO nabízí smluvní výzkum v oblasti:

  • ochrany ovoce

Ing. Michal Skalský, 776 332 803, Michal.skalsky@vsuo.cz
 

  • výživy a hnojení

Ing. Jan Náměstek Ph.D., 732 659 806, Jan.namestek@vsuo.cz 
 

  • pěstitelských technologií

Ing. Luděk Laňar Ph.D., 605 853 395, Ludek.lanar@vsuo.cz
 

  • školkařské produkce

Ing. Luděk Laňar Ph.D., 605 853 395, Ludek.lanar@vsuo.cz
 

  • skladování ovce

Ing. Lubor Zelený, 731 659 008, Lubor.zeleny@vsuo.cz
 

  • starých odrůd
            prof.Dr. Ing. Boris Krška, 722 927 534, Boris.krska@vsuo.cz

  •   nových odrůd      

Ing. Lubor Zelený, 731 659 008, Lubor.zeleny@vsuo.cz

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO