Ukončené projekty


Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 - SPECIÁLNÍ STROJE DO OVOCNÝCH SADŮ A OVOCNÝCH ŠKOLEK
 

21/012/0411b/452/002674 Speciální stroje do ovocných sadů a ovocných školek


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ s.r.o. realizuje v rámci 12. kola Programu rozvoje venkova, 4.1.1.b. Investice do zemědělských podniků projekt s názvem „Speciální stroje do ovocných sadů a ovocných školek“.
 
Jedná se o pořízení nového stroje a nové technologie - traktor speciální úzkorozchodný - 1,70 m vč.; Výkon do 110 PS (cca 81 kW) vč. a autopilot pro jízdu po přímé i nepřímé linii a schopností zastavování v předem stanoveném sponu na definované linii a stanovených bodech dle GPS souřadnic. Cílem je snížení finanční náročnosti na provoz a rovněž snížení nákladů na pěstitelské operace a omezení možných ztrát na porostu. Mnoho operací jako mechanizovaný řez, mechanizovaná probírka, kultivace a vyžínání příkmenných pásů a případné spojování těchto operací je závislých na schopnostech a zkušenostech traktoristy a jejich přesné provádění vyžaduje mnoho pozornosti. Manuální řízení těchto operací je náročné, mnohdy nepřesné, pomalé a může při nich docházet k poškození porostů.  Cílem je tuto potřebu a tedy i finanční náročnost obou operací snížit na minimum. 
 
Výsledkem tohoto projektu je výrazné zjednodušení procesu řezu ovocných dřevin a probírky plodů stejně jako snížení finanční náročnosti. Potřebnost vyplývá z potenciálu projektu snižovat náklady na pěstitelské operace a omezovat možné výrobní ztráty. V neposlední řadě dochází významným způsobem ke snížení fyzické náročnosti kladené na pracovníky při provádění řezu ovocných stromů v sadech.
 
Název projektu:
Reg.č.ž. 21/012/0411b/452/002674 Speciální stroje do ovocných sadů a ovocných školek
 
Hlavní cíl projektu:
Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

  

 


LO1608 - Národní program udržitelnosti (2016 - 2020) (NPU)                  Výzkumné ovocnářské centrum

 • ŘEŠITEL: Ing. Jan Blažek, CSc., 
 • Hlavním cílem projektu je zajistit komplexní výzkum ovocných plodin v souladu se světovými trendy a umožnit konkurenceschopnost českého ovocnářství v evropském prostoru. Souvisejícím cílem je zabezpečit trvalou udržitelnost vybudovaného centra Ovocnářský výzkumný institut a jeho další rozvoj, a to prostřednictvím kvalitního výzkumného programu, stabilizovaného výzkumného týmu a účelně využívané infrastruktury pro potřeby výzkumu i pro nejrůznější formy spolupráce s uživatelskou sférou i partnerskými výzkumnými pracovišti.Výzkumný projekt je sestaven do 5 dílčích cílů (DC), v rámci kterých jsou formou dílčích aktivit rozpracovávána jednotlivá témata.

DC 1 – výzkum vhodných kryoprezervačních postupů jako nástroje pro dlouhodobé uchování odrůd ovocných plodin a výzkum vhodných postupů ozdravování včetně metod pomocí kryonože
DC 2 – výzkum genomu odrůd a hybridního materiálu uchovávaného ve VŠÚO Holovousy pomocí molekulárních metod pro zefektivnění šlechtitelského procesu
DC 3 – výzkum metod ochrany jádrovin a peckovin proti škodlivým organismům v oblasti integrované a ekologické produkce
DC 4 – výzkum agrotechnických zásahů v produkčních výsadbách a při tvorbě rozmnožovacího materiálu
DC 5 – výzkum faktorů podmiňujících prodloužení skladovatelnosti plodů včetně vnitřní kvality ovoce a vybraných postupů zpracování vhodných odrůd a genotypů ovoce ve vztahu k použité technologii


MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ / NAZV


 

DKRVO - Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (2018 - 2022)

 • ŘEŠITEL: Ing. Lubor Zelený

 • Strategie dlouhodobé koncepce rozvoje VŠÚO Holovousy vychází a navazuje na strategii k zajištění dlouhodobé udržitelnosti Centra definované v rámci projektu OVI a v návazném projektu NPU I – Výzkumné ovocnářské centrum (VOC). Současně reflektuje Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 2022 a potřeby zemědělského resortu definované Strategií resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030. Předkládaná DKRVO zahrnuje jak výzkumný/vědecký program, tak i personální a ostatní synergické strategické cíle.
 • Jsou řešeny dva výzkumné záměry:
 • VZ001 - Zvýšení efektivity intenzívních systémů produkce ovoce
 • VZ002 - Adaptace ovocnářské produkce na klimatické změny se zaměřením na šetrné využívání přírodních zdrojů a nové spotřebitelské trendy

QK1910137 - Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatu (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jan Náměstek Ph.D., Ing. Luděk Laňar Ph.D., Ing. Martin Mészáros Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Mendelova univerzita v Brně - Ing. Tomáš Nečas Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby - doc.Dr.Ing. Jaroslav Salava, Ing. Rostislav Salava
 • Cílem řešení projektu v obecném pojetí je rozšíření druhové a zejména odrůdové skladby pěstovaného ovoce a posílení tak konkurenceschopnosti českého ovocnářství prostřednictvím komplexního řešení projektu s těmito vymezenými okruhy řešení: U perspektivních odrůd stanovit hladinu náchylnosti k běžným patogenům poškozujících výsadby ovoce, stanovit fenologická data, růstové a školkařské charakteristiky, pomologické znaky a hospodářské vlastnosti a dále ověřit nutriční vlastnosti, skladovatelnost a potenciál využitelnosti pro zpracování potravinového výrobku z tohoto ovoce. Na základě zjištěných skutečností vybrat a doporučit vhodné odrůdy do aktuálních klimatických podmínek ČR.

QK1910165 - Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Martin Mészáros Ph.D., Ing. Jan Náměstek Ph.D., Ing Klára Scháňková, Ing. Martina Šubrtová, Ing. Pavol Suran, Ing. Veronika Danková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Český hydrometeorologický ústav - Ing. Rostislav Fiala, Patria Kobylí, a.s. - Ing. Michal Schovánek, Petr Kareš, RNDr. Tomáš Litschmann Ph.D., Univerzita Hradec Králové - RNDr. Lenka Plavcová Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Ing. Pavel Svoboda
 • Cílem projektu je vypracování metodiky managementu závlah u jádrovin a peckovin založené na hodnocení vláhových poměrů v sadech a fyziologické potřebě ovocných druhů v souladu se strategií a směry vývoje českého ovocnářství, a nabídnout tak pěstitelům nové, preciznější postupy omezující vliv nedostatku vody a umožňující hospodárné využití vodních zdrojů. Vypracovat metodu stanovení potřeby závlahy pomocí modelu vláhových podmínek zohledňujících meteorologické prvky, půdní faktory a fenologické fázi dřevin pomocí měření v pokusných výsadbách. Cílem projektu je také hodnocení kvality a termínu zrání plodů v závislosti na rozdílném vláhovém režimu jádrovin a peckovin v ovocných sadech.
   

QK1910290 - Rozvoj a aplikace molekulárně genetických metod pro racionalizaci šlechtitelských postupů třešní (Prunus avium L.) (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jan Blažek CSc., Ing. František Paprštein CSc., Ing. Ivona Žďárská, Ing. Lenka Drbohlavová, Ing. Lubor Zelený, Ing. Pavla Brandová, Ing. Pavol Suran, Ing. Veronika Nekvindová Ph.D.,  RNDr. Radek Čmejla Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Česká zemědělská univerzita v Praze - Ing. Kateřina Pazderů Ph.D., Petr Kareš, Ústav experimentální botaniky AV ČR v.v.i. - Mgr. Jan Bartoš Ph.D.
 • Cílem projektu je dosáhnout významného urychlení šlechtitelského procesu třešní s pomocí
 1. Charakterizace šlechtitelských genových zdrojů a genome-wide association study (GWAS).
 2. Selekce rozpracovaného šlechtitelského materiálu třešní s využitím genetických markerů.
 3. Indukce mutací S-alel vedoucích k vzniku samosprašných genotypů.
 4. Zvýšení výtěžnosti genotypů z hybridního osiva.
 5. Registrace odrůdy třešně vybrané na základě použitých genetických analýz.
 

QK1910296 - Efektivita nových postupů regulace škodlivých činitelů v ovocnářství (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Radek Vávra Ph.D, Ing. Ivana Novotná, Ing. Jiří Kaplan, Ing. Veronika Danková, RNDr. Aneta Bílková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Biocont laboratory - Ing. Vladan Falta Ph.D., Masarykova univerzita - Prof. Mgr. Stanislav Pekár Ph.D., Mendelova univerzita v Brně - Mgr. Radek Michalko Ph.D., RADANAL - doc.Ing. Aleš Horna CSc., RNDr. Tomáš Litschmann Ph.D.
 • Cíle předkládaného projektu jsou shrnuty do následujících bodů:
 1. Využití nově vyvinutých programů pro signalizaci zásahů proti klíčovým škůdcům a patogenům ovoce a stanovení jejich efektivity v rozhodovacím procesu ochrany.
 2. Stanovení vlivu různého managementu ochrany sadů na přirozené nepřátele škůdců a jejich aktivní podpora.
 3. Testování přípravků nebo bioagens kompatibilních s ekologickou produkcí.
 4. Studium obsahu a koncentrace bioaktivních látek v ovoci pocházející z IP a EP z různých regionů ČR.
 5. Vytvoření certifikovaných metodik: 5.1. Aplikace přípravků na regulaci škodlivých organizmů na základě použití podpůrných signalizačních programů v IP a EP 5.2. Podpora benefičních organizmů v EP ovoce.

QK1910104 - Výzkum metabolomických metod pro laboratorní ověření geografické autenticity jablek (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. František Paprštein CSc., Ing. Jiří Sedlák Ph.D, Ing. Andrea Pešavová, Ing. Lenka Drbohlavová, RNDr. Patrik Čonka

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Vysoká škola chemiko-technologická v Praze - Prof. Ing. Jana Hajšlová CSc., Zemědělské družstvo Dolany - Ing. Jiří Fišer
 • Cílem projektu je do roku 2023 vytvoření unikátní databáze metabolomických ´fingerprintů´ jablek různého geografického původu, která by posloužila k ověření jejich autenticity. Opakované vstupy v různých rocích sklizně umožní podchycení variability metabolomu v důsledku meziročního kolísání klimatických podmínek, agrotechniky i podmínek skladování. K řešení navrhneme a využijeme matematicko-statistické modely optimální pro hodnocení a validaci získaných výsledků. Jablka z prodejní sítě ČR bude možno pomocí těchto metod zařadit podle geografického původu, typu agrotechniky použité při pěstování a použitých pesticidů. Zaměříme se na odhalování případné falešné deklarace země původu. Tento výzkum posílí konkurenceschopnost českých prvovýrobců ovoce a omezí klamání spotřebitelů.
 

QK1910065 - Nové přístupy k produkci ozdravených odrůd jabloní s využitím diagnostiky NGS patogenů (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jiří Sedlák Ph.D, Ing. František Paprštein CSc., Ing. Lenka Drbohlavová

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Prof.Ing. Josef Špak DrSc., Zemědělské družstvo Dolany - Ing. Jiří Fišer
 • Provést a vyhodnotit testy (NGS, PCR) na přítomnost virů, viroidů a fytoplazem u výchozího materiálu jabloně (2019). Uplatnit nové postupy ozdravování s využitím perspektivních antivirotických látek, popřípadě kryonože (2023). Získat vysoce kvalitní rozmnožovací materiál odrůd jabloně s kvalitativně zcela novou znalostí o zdravotním stavu (přítomnosti mikroorganismů) při použití diagnostiky Nové Generace Sekvenování (2023). Založit experimentální poloprovozní výsadbu jabloně pro ověření výsledků výzkumu (2023). Vypracovat certifikovanou metodiku produkce ozdravených odrůd jabloně s využitím NGS (2023).
 

QK1920124 - Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR  (2019 - 2021)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jan Náměstek Ph.D., RNDr. Radek Čmejla Ph.D., Ing. Martin Mészáros Ph.D., Ing. Pavol Suran, Ing. Iva Novotná, RNDr. Petra Lišková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Mendelova univerzita v Brně - Ing. Tomáš Nečas Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci - Prof. RNDr. Milan Navrátil CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. - RNDr. Alois Bilavčík Ph.D.

 • Účelem podávaného projektu je vypracování komplexu doporučení pro ekonomicky efektivní technologii produkce meruněk v ČR ve vztahu k přetrvávající problematice odumírání meruněk, které významnou měrou ovlivňuje rentabilitu produkce. Stěžejním cílem je prohloubit poznatky o komplexu příčin podílejících se na předčasném úhynu rostlin, vzájemné interakci těchto faktorů a navrhnout postupy k jejich omezení.


QK1710200 - Ekologizace systému ochrany ovoce proti škodlivým orgganismům se zvláštním zřetelem na invazní druhy (2017 - 2021)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Ouředníčková Ph.D., Ing. Skalský Ph.D., Mgr. Kracíková, Ing. Varga

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Sady Klášterec na Ohří spol. s.r.o. - Karel Heřman, Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. - Ing. Jitra Stará Ph.D., Zemcheba - RNDr. Oldřich Pultar
 • Účelem podávaného projektu je vypracování komplexu doporučení pro ekonomicky a ekologicky efektivní technologie ochrany tržně významných druhů ovoce proti škodlivým činitelům inovací metod monitoringu, zdokonalením bioracionálních a nechemických postupů ochrany a navržením vhodných antirezistentních strategií pro vybrané hospodářsky významné škodlivé organizmy. Konečným cílem je pak zvýšení kvality a bezpečnosti ovoce a omezení negativních dopadů prostředků ochrany na zdraví člověka a minimalizace rizik využívání cizorodých látek pro životní prostředí.

QK1920124 - Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR  (2019 - 2021)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jan Náměstek Ph.D., RNDr. Radek Čmejla Ph.D., Ing. Martin Mészáros Ph.D., Ing. Pavol Suran, Ing. Iva Novotná, RNDr. Petra Lišková.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Mendelova univerzita v Brně - Ing. Tomáš Nečas Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci - Prof. RNDr. Milan Navrátil CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. - RNDr. Alois Bilavčík Ph.D.
 • Účelem podávaného projektu je vypracování komplexu doporučení pro ekonomicky efektivní technologii produkce meruněk v ČR ve vztahu k přetrvávající problematice odumírání meruněk, které významnou měrou ovlivňuje rentabilitu produkce. Stěžejním cílem je prohloubit poznatky o komplexu příčin podílejících se na předčasném úhynu rostlin, vzájemné interakci těchto faktorů a navrhnout postupy k jejich omezení.

QK1920245 - Výzkum rozšíření, biologických vlastností a škodlivosti virů identifikovaných v rostlinách jahodníku pomocí nejnovějších diagnostických metod (NGS, PCR) jako podklad pro přípravu legislativy (2019 - 2021)

 • ŘEŠITELÉ: RNDr. Radek Čmejla Ph.D., Ing. Jana Ouředníčková Ph.D., Ing. Martina Rejlová, Mgr. Lucie Valentová Ph.D., RNDr. Jana Čmejlová

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Dr.- Ing. Jana Fránová
 • Detekce a genetická charakterizace virů jahodníku pomocí PCR, NGS s následným bioinformatickým zpracováním dat, kompletace virových sekvencí (do konce 2021) Zdokonalení metodiky detekce pro dosud známé ekonomicky významné viry jahodníku (do konce 2019), příprava diagnostických systémů pro nově nalezené viry (do konce 2021) Monitoring výskytu virů v rozmnožovacím materiálu, dovážené sadbě i v produkčních výsadbách, určení potenciálních rezervoárů a vektorů (do konce 2021) Stanovení biologických vlastností virů a uložení izolátů virů v bance virů (do konce 2021) Zjištění ekonomické škodlivosti virů (do konce 2021) Příprava protilátek pro detekci nově nalezeného cytorhabdoviru pomocí ELISA (do konce 2021)


Dílčí projekt 007 Ovoce  (2019 - 2020)

ŘEŠITEL: Ing. Lubor Zelený
www.bionck.eu

QJ1510352 - Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace (2015-2018)

Ing. Jana Suchá
 

QJ1510353 - Zvýšení efektivity postupů ochrany jabloní proti strupovitosti (2015-2018)

Ing. Jana Kloutvorová
 

QJ1610365 - Výzkum a využití perspektivních technologických postupů v systémech ekologické a integrované produkce jahod (2016-2018)

Ing. Bronislava Hortová Ph.D.
 

QJ1510133 - Inovace metod monitoringu a diagnostiky výživy ovocných dřevin pro efektivní hnojení v intenzivních výsadbách (015-2018)

Ing. Martin Mészáros Ph.D.
 

QJ1510081 - Inovace klíčových technologických postupů školkařské výroby ovocných výpěstků (2015-2018)

Ing. Jan Náměstek Ph.D.

QJ1510351 - Pěstování vybraných druhů peckovin a drobného ovoce vysoké tržní kvality s eliminací nepříznivých biotických a abiotických vlivů nadkrýváním výsadeb (2015-2018)

Ing. Radek Vávra Ph.D.
 

QJ1510354 - Tvorba a selekce odrůd jabloní s vysokým obsahem zdraví prospěšných látek a prodlouženou skladovatelností plodů (2015-2018)

Ing. Radek Vávra Ph.D.
 

QJ1510001 - Výzkum genofondu třeště využitím molekulárně genetických metod (2015 - 2018)

Ing. František Paprštein CSc.
 

QJ1610186 - Přenos rezistence z GM odrůdy švestky HoneySweet do odrůdy Domácí velkoplodá, hodnocení transgenní a netransgenní rezistence slivoní k viru šárky švestky (2016 -2018)

Ing. František Paprštein CSc., MU Brno
 

QJ1210275 - Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy (2012 - 2016)

Ing. Radek Vávra Ph.D., Ing. Vladan Falta Ph.D. (VÚRV Praha, v.v.i.), Ing. Martin Bagar Ph.D. (Biocont Laboratory, spol. s r.o.), Ing. Petr Sedlák Ph.D. (ČZU v Praze), Dr. Ing. Němcová,  (Mendelova univerzita v Brně), Ing. Pavel Vondráček (BioSad), RNDr. Jaroslav Horák (G M Chemie spol. s r.o.)


TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY / TAČR             

           
 

SS01020234 - Snižování zátěže potravního řetězce a životního prostředí rezidui přípravků na ochranu rostlin při produkci ovoce (TAČR) (2020 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Michal Skalský Ph.D., Ing. Bc. Jana Niedobová Ph.D., Ing.Jana Ouředníčková Ph.D.
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Vysoká škola chemicko-technolovická v Praze - Prof. Ing. Jana Hajšlová CSc, Ovocnářská unie České republiky, z.s. - Ing. Jana Kloutvorová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i - Ing. Jitka Stará Ph.D
 • Řešení je zaměřeno na dosažení těchto cílů: 1.vypracování šetrných technologií ochrany jádrovin a drobného ovoce ve vztahu ke snížení chemických vstupů pro systémy nízkoreziduální a bezreziduální produkce 2.snížení výskytu kontaminantů v ovoci a tedy i omezení jejich dietárního příjmu konzumenty 3. vytipování pomalu degradujících účiných látek a látek s významným negativním vlivem na necílové organismy z důvodů jejich omezení nebo vyloučení ze systému náhradou účinnými biologickými přípravky nebo vhodnými novými přípravky na ochranu rostlin  Výstupy projektu přispějí k omezení chemických vstupů do technologie produkce ovoce, zvýšení kvality a bezpečnosti ovoce a k omezení rizik negativních vlivů cizorodých látek na prosředí a zdraví populace ČR.

 

TJ04000245 – Studium chování fosfonátů s cílem snížení ztrát v rostlinných produktech (2020 - 2022)

 • ŘEŠITELÉ: RNDr. Aneta Bílková, Ing. Marián Varga, Ing. Pavlína Knapová, Ing. Pavol Suran, Ing. Veronika Danková, Ing. Radek Vávra Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav organických syntéz a.s. – Ing. Jana Volková

 • Hlavním cílem projektu je studium chování fosfonátů v různých částech ovocných plodin sohledem na snížení ztrát ve zpracovatelských produktech. Cílem navrhovaného projektu bude jednak optimalizace metody LC/MS pro detekci těchto látek v reálných vzorcích a monitoring fosfonátů (Fosetyl-Al - suma fosetylu, kyseliny fosfonové a jejich solí, vyjádřeno jako fosetyl) v různých částech ovocných dřevin jádrovin (listy, dřevo, plody) a zeminy. Zároveň bude probíhat výzkum vlivu aplikace vybraných pesticidů obsahujících fosfonáty na jejich obsah v jádrovinách. Navrhnout efektivní opatření technologie pěstování ovoce s minimálním výskytech fosfonátů v ovoci či zpracovatelských produktech bude dalším cílem projektu.

 

TJ04000389 – Inovace detekce genů rezistence ke strupovitosti jabloně a jejich pyramidizace pomocí molekulárních markerů (2020 - 2022)

 • ŘEŠITELÉ: Ing Ivona Žďárská, Bc. Josef Podlipný, Mgr. Soňa Stierandová Ph.D., Ing. Radek Vávra Ph.D., RNDr. Jana Čmejlová Ph.D.

 • Cílem projektu je vývoj metod pro detekci molekulárních markerů typu SNP ve vazbě s geny zodpovědnými za rezistenci jabloní k patogenu Venturia inaequalis, a to konkrétně geny Rvi2, Rvi4 a Rvi6, pro potřeby šlechtění, kdy se pomocí těchto markerů bude provádět genotypování vhodných rodičů jako dárců genů rezistence a následná genotypizace potomstev vzniklých křížením těchto rodičů s cílem získat jedince s jedním nebo více geny rezistence (pyramidizace). Na základě konkrétních potřeb šlechtitelů bude vypracována metodika detekce genů rezistence pomocí sekvenování, alelické diskriminace a SNaPshot. Výsledky projektu budou zavedeny do praxe ve formě funkčního vzorku, užitného vzoru a certifikované metodiky.

TJ04000065 – Návrh nedestruktivních metod na analýzu dusíkatého stresu v ovocnářství (2020 - 2022)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Klára Scháňková, Ing. Hana Hnátková, Ing. Martin Mészáros Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Univerzita Hradec Králové – Přírodovědecká fakulta ( hl. příjemce) – doc. RNDr. Jan Šlégr Ph.D.

 • Hlavním cílem projektu je nalezení vhodné nedestruktivní metody pro detekci obsahu dusíku v rostlinných pletivech jádrovin, peckovin, révy vinné a jahodníku se zaměřením na využití snímání pomocí UAV. Pro analýzy budou využita různá senzorická řešení jako jsou např. vhodné kamery včetně frekvenčních filtrů, spektroskopy, nebo laserové diody a fotodiody. Snímky vzniklé jako výstupy z použitých kamer budou dále zpracovány pokročilými metodami konvolučních neuronových sítí. Z jednotlivých výstupů budou použity různé vegetační indexy, u kterých bude pak statisticky zhodnocena míra korelace zjištěných dat s laboratorně stanoveným obsahem dusíku v rostlinné matrici.

TN01000062 NCK1 - Národní centrum kompetence,                
Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin, 
Dílčí projekt 07 Ovoce  (2019 - 2022)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Lubor Zelený, Ing. Pavol Suran, RNDr. Radek Čmejla, Ph.D., RNDr. Jana Čmejlová Ph.D.
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. (hl. příjemce), Agritec Plant Research s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o., Ing. Hana Jakešová, CSc., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., SAATEN - UNION CZ s.r.o., SEMO a.s., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Vesa Velhartice, a. s., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • Účelem projektu je v souladu s trendy moderního šlechtitelství produkce samosprašných odrůd nabídnout praxi produkt, odrůdu nebo službu pro zjednodušení a zefektivnění managementu třešňových sadů. Realizací tohoto projektu bude možné šlechtitelům a pěstitelům třešní nabídnuta možnost analýzy S-alel jejich odrůd za úplatu, což v ČR doposud nikdo nenabízí.

TJ02000196 - Výzkum využití odpadů z ovocných stromů jako zdroje cenných bioaktivních látek (2019 - 2021)

 • ŘEŠITELÉ: RNDr. Aneta Bílková, Ing. Luděk Laňar Ph.D, Ing. Michal Skalský Ph.D.
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Univerzita Karlova - Mgr. Anežka Adamcová, RADANAL s.r.o. - Bc.Radka Machová
 • Cílem předpokládaného projektu:
 1. Získání vzorků rostlinných částí stromů ovocných druhů (pupeny, kůra, dřevo, listy na prodlužujících výhonech) během celého vegetačního období pro analýzu bioaktivních látek.
 2. Monitoring obsahu bioaktivních látek (zejména fenolických sloučenin) - floridzin, floretin, rutin, kys. chlorogenová a dalších antioxidantů a jejich změn během vegetačního období v částech ovocných stromů.
 3. Optimalizace metod kapalinové chromatografie pro účinnou separaci a detekci významných obsahových látek v rostlinných částech stromů a v odpadní biomase (semena, pecky, štěpka….
 4. Zjištění profilu fenolických látek a celkové antioxidační kapacity u jednotlivých odrůd s vytipováním odrůd pro zdraví nejvíce přínosných.
 5. Vyhodnotit benefiční účinek na lidské zdraví


TJ02000066 - Výzkum laboratorní metody pro predikci tolerance ovocných plodin na sucho (2019 - 2021)

 • ŘEŠITELÉ: Mgr. Petra Jiroutová Ph.D., Ing. Klára Scháňková, Ing. Lenka Drbohlavová, Ing. Luděk Laňar Ph.D., Ing. Pavol Suran, Ing. Jiří Sedlák Ph.D. (mentor).
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Univerzita Hradec Králové - RNDr. Zuzana Kovalíková Ph.D.
 • Cílem projektu je nalézt metodu stanovení odolnosti ovocných druhů k suchu pomocí in vitro kultur. Výzkum bude zaměřen na tržní odrůdy jabloně a třešně, které budou převedeny do in vitro kultur. Reakci na sucho navodíme v prostředí in vitro kultur přídavkem polyethylenglykolu (PEG) do kultivačního média, který navozuje osmotický stres rostliny.

TJ02000071 - Využití genetických markerů pro ověření odrůdové identity meruněk (2019 - 2021)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Veronika Nekvindová Ph.D, Ing. Ivona Žďárská, Ing. Martina Rejlová, Ing. Pavol Suran, Mgr. Lucie Valentová Ph.D., (mentoři) Prof. Dr. Ing. Boris Krška, RNDr. Jana Čmejlová Ph.D.
 • Cílem projektu je vývoj sady genetických SSR markerů a vytvoření souboru referenčních odrůd pro spolehlivou identifikaci odrůd meruněk na principu fragmentační analýzy. Výsledná sada zjednoduší, zrychlí a zpřesní proces identifikace neznámých odrůd meruněk a zkvalitní šlechtitelský proces. Bude vyvinuta metodika pro ověřování pravosti odrůd a množitelského materiálu pro účely Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a dalších subjektů z řad šlechtitelů a pěstitelů meruněk. Výsledky projektu budou ve formě funkčního vzorku a certifikované metodiky průběžně zaváděny do praxe během trvání projektu, respektive do jednoho roku po ukončení projektu.

TJ02000098 - Monitoring citlivosti populací Botrytis cinerea k fungicidům ve vztahu k inovaci integrované ochrany jahodníku, obsahu reziduí a skladování (2019 - 2021)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Pavlína Jaklová, Ing. Bronislava Hortová Ph.D., Ing. Luděk Laňar Ph.D., Ing. Michal Skalský Ph.D., Ing. Pavol Suran, Mgr. Michaela Kracíková, RNDr. Aneta Bílková, Ing. Jana Mazáková Ph.D. (mentorka)
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav organických syntéz a.s. - Ing. Jana Volková
 • Předmětem řešení projektu bude:
 1. Zmapování výskytu populací Botrytis cinerea rezistentních k fungicidním látkám.
 2. Vytvoření a optimalizace postřikového plánu se zaměřením na nízkoreziduální produkci jahod.
 3. Výzkum dynamiky rozpadu vybraných reziduálních látek v plodech jahodníku optimalizovanými chromatografickými metodami v průběhu sklizně a při různých technologiích skladování.
 4. Návrh efektivních opatření pro pěstitele a skladovatele z hlediska ochrany produkce jahod pomocí pesticidů ve spojení se skladováním a dodržením MLR.

TJ02000159 - Vývoj a validace souprav pro diagnostiku vybraných rostlinných virů (2019 - 2021)

 • ŘEŠITELÉ: Mgr. Lucie Valentová Ph.D., Bc. Josef Podlipný, Ing. Martina Rejlová, RNDr. Radek Čmejla Ph.D. (mentor)
 • Hlavním cílem projektu je vyvinout a validovat diagnostické soupravy pro detekci vybraných rostlinných virů dle požadavků Aplikačního garanta, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), Odboru diagnostiky. Na základě výsledných parametrů detekčního systému na principu real-time PCR (specificita, senzitivita, opakovatelnost a reprodukovatelnost) budou diagnostické soupravy a metodiky validovány pro laboratoře ÚKZÚZ tak, aby splňovaly normu ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Implementace výsledků (diagnostické soupravy a certifikované metodiky) na pracoviště ÚKZÚZ bude zahájena již v průběhu nebo ihned po ukončení projektu.
   

TH02030521 - Identifikace a rozšíření patogenů rodu Phytophthora v ovocných výsadbách a vývoj metody integrované ochrany (2017 - 2020)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jana Kloutvorová, Ing. Pavlína Jaklová, RNDr. Radek Čmejla, Ing. Jan Náměstek Ph.D., Ing. Adéla Skřivanová
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. - Mgr. Markéta Hrabětová, Okoplant international - Tomáš Letocha, Patria Kobylí, a.s. - Ing. Michal Schovánek, Petr Kareš
 • Cílem projektu je určit spektrum oomycetů způsobujících poškození kořenů a krčků nejčastěji pěstovaných ovocných dřevin a vyvinout metodu efektivní ochrany pro podmínky ČR. Hlavním cílem projektu je vypracování dvou metodik:
 1. Metodiky hodnocení citlivosti podnoží ovocnch dřevin vůči patogenům z r. Phytophthora, která by měla položit základ dlouhodobému systematickému testování podnoží,
 2. Metodiky identifikace symptomů napadení ovocných dřevin potogeny r. Phytophthora a jejich integrovaná ochrana. Cílem metodiky je dlouhodobé snížení škod, které tyto patogeny způsobují. Účelem projektu je trvalé snížení významu patogenů z r. Phytophtora v ovocnářství, zvýšení efektivity výroby a kvality produkce.
 

TH02030223 - Inovace integrované ochrany peckovin ve vztahu ke způsobu skladování a obsahu reziduí pesticidů (2017 - 2020)

 • ŘEŠITELÉ: RNDr. Aneta Bílková, Ing. Ivona Ždárská, Ing. Jana Kloutvorová, Ing. Lubor Zelený, Ing. Veronika Nekvindová Ph.D.
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav organických syntéz a.s. - Michal Bartoš
 • Cı́lem řešenı́ projektu bude přinést nové poznatky v oblasti dynamiky rozpadu reziduálnı́ch látek v peckovém ovoci zejména ve spojení s dlouhodobým skladováním (technologie balení skladovaných plodů MAP, technologie skladování v atmosféře ULO, aplikace 1-MCP, aplikace ozonu) a dynamiky rozkladu vybraných reziduálních látek v průběhu dozrávání plodů. Cílem projektu je rozvněž vypracování a optimalizace podmínek analýzy residuí pesticidů, popř. jejich  rozkladných produktů. V rámci projektu bude vyhodnocen vliv vybraných přípravků na ochranu rostlin povolených k aplikaci do peckovin na celkovou antioxidační kapacitu plodů jednotlivých druhů peckového ovoce.


TJ01000151 - Zéta1 - Monitoring prospěšných látek v ovoci a jejich zpracovatelských produktech s ohledem na lidské zdraví a výživu dětí (2017-2019)

RNDr. Aneta Bílková 
UK FF HK
 

TJ01000175 - Zéta1 - Stanovení stupně zralosti plodů pomocí NIR spektroskopie (2018-2019)

Ing. Martina Šubrtová
 


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
LTI20007 -  INTER - INFORM, Udržení kontinuity a kvality projektových služeb VO agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu (2020 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jiří Sedlák Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Agrovýzkun Rapotín, Agritec Plant Research, Mendelu, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, Zemědělský výzkum spol s.r.o.
 

LTI17006 - INTER EXCELENCE - INTER-INFORM - Podpora české účasti výzkumných organizacíagrárního sektoruv mezinárodním výzkumu (2017 - 2020)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jiří Sedlák Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: VŠUO, Agritec Plant Research, Mendelu, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, Zemědělský výzkum spol s.r.o.
   

LF15006 - Introdukce nových odrůd třešní s vysokou kvalitou plodů na evropský trh (2015-2017)

Ing. Radek Vávra Ph.D., doc. Ing. Aleš Horna CSc., (RADANAL s.r.o.)
 

CZ.1.05/3.2.00/12.0236 - Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu - SLARA (Specialised Library of Applied Research in Agriculture) (1.3.2013 – 30.4.2015)

Ing. František Paprštein CSc.

 

ZAHRANIČNÍ UKONČENÉ PROJEKTY

 

Collaborative action for updating and documenting the berry genetic resources in EU - EU.BERRIES (01.01.2021 - 30.6.2022)

ŘEŠITELÉ: Prof. Dr. Ing. Boris Krška, Ing. Jiří Sedlák Ph.D.
Projekt se týká dokumentace genetických zdrojů drobného ovoce v EU v rámci mezinárodní společnosti ECPGR.
Projekt má dva hlavní cíle:
1. Poskytovat informace o aktivně konzervované evropské diverzitě ex situ prostřednictvím databáze EURISCO. Při realizaci projektu budou v příslušných zemích popsány genetické zdroje drobného ovoce. Jedná se o taxonomické údaje, deskriptory FAO.
2. Účinně uchovávat a poskytovat přístup k jedinečným genovým zdrojům drobného ovoce v rámci evropských kolekcí. Kromě existujících genetických zdrojů bude projekt také zkoumat formy konzervace. Na tomto základě pak budou vypracovány technické pokyny pro řízení genové banky specifické pro jednotlivé ovocné druhy.


7F14122 - Conservation and breeding potential of native fruits in the Czech Republic and Norway (2015 - 2017)

Plané příbuzné druhy a krajové odrůdy drobného ovoce jsou posuzovány z hlediska jejich výskytu v přirozených ekosystémech a učiněna opatření pro jejich uchování. Přírodní a naturalizované druhy české a norské flory (Sorbus sudetica, Ribes rubrum, R. petraeum, R. nigrum, R. spicatum, Grossularia uva crispa, Hippophae rhamnoides, Lonicera coerulea, Rubus chamaemorus, R. idaeus) jsou revidovány na přirozených stanovištích,  charakterizovány morfologicky, chemicky a geneticky tak, aby mohla být zhodnocena míra jejich diversity, populační rozrůzněnosti či podobnosti a vyhodnocen jejich potenciál pro šlechtění. Genetická diversita kriticky ohrožených glaciálních reliktů české flory je porovnána s variabilitou norských vikariantních druhů. Genotypy s lepšími plodovými charakteristikami nebo jinými významnými vlastnostmi budou vytipovány pro šlechtění a pro pěstování jako zdravé potraviny. Bude vypracována metodika ochrany in situ a ex situ.
 

EU.CHERRY - Collaborative action for updating, documenting and communicating the cherry patrimonial richness in EU (2016 - 2017)

Projektu EU.CHERRY se účastní 13 evropských výzkumných bází. Předmětem řešení projektu je fenotypová a genotypová charakterizace vybraných evropských krajových odrůd třešně.
 

Pomefruit - C&E (2017-2019)

Ing. František Paprštein CSc.
ECPGR - European Cooperativa Ptogramme for Plant Genetic Resources

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO