Ukončené projekty


INTER EXCELENCE - INTER-INFORM - Podpora české účasti výzkumných organizacíagrárního sektoruv mezinárodním výzkumu 2017 - 2020

  • ŘEŠITELÉ: Ing Jiří Sedlák

  • SPOLUPRACUJÍCÍ: VŠUO, Agritec Plant Research, Mendelu, VŠUO, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, Zemědělský výzkum spol s.r.o.

 

TH02030521 - Identifikace a rozšíření patogenů rodu Phytophthora v ovocných výsadbách a vývoj metody integrované ochrany 2017 - 2020


  • ŘEŠITELÉ: Ing. Jana Kloutvorová,Ing. Pavlína Jaklová, RNDr. Radek Čmejla, Ing. Jan Náměstek Ph.D, Ing. Adéla Skřivanová
  • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. - Mgr. Markéta Hrabětová, Okoplant international - Tomáš Letocha, Patria Kobylí, a.s. - Ing. Michal Schovánek, Petr Kareš
  • Cílem projektu je určit spektrum oomycetů způsobujících poškození kořenů a krčků nejčastěji pěstovaných ovocných dřevin a vyvinout metodu efektivní ochrany pro podmínky ČR. Hlavním cílem projektu je vypracování dvou metodik:
  1. Metodiky hodnocení citlivosti podnoží ovocnch dřevin vůči patogenům z r. Phytophthora, která by měla položit základ dlouhodobému systematickému testování podnoží,
  2. Metodiky identifikace symptomů napadení ovocných dřevin potogeny r. Phytophthora a jejich integrovaná ochrana. Cílem metodiky je dlouhodobé snížení škod, které tyto patogeny způsobují. Účelem projektu je trvalé snížení významu patogenů z r. Phytophtora v ovocnářství, zvýšení efektivity výroby a kvality produkce.
 

TH02030223 - Inovace integrované ochrany peckovin ve vztahu ke způsobu skladování a obsahu reziduí pesticidů 2017 - 2020


  • ŘEŠITELÉ: RNDr. Bílková, Ing. Ždárská, Ing. Kloutvorová, Ing. Zelený, Ing. Nekvindová
  • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav organických syntéz a.s.-Michal Bartoš
  • Cı́lem řešenı́ projektu bude přinést nové poznatky v oblasti dynamiky rozpadu reziduálnı́ch látek v peckovém ovoci zejména ve spojení s dlouhodobým skladováním (technologie balení skladovaných plodů MAP, technologie skladování v atmosféře ULO, aplikace 1-MCP, aplikace ozonu) a dynamiky rozkladu vybraných reziduálních látek v průběhu dozrávání plodů. Cílem projektu je rozvněž vypracování a optimalizace podmínek analýzy residuí pesticidů, popř. jejich  rozkladných produktů. V rámci projektu bude vyhodnocen vliv vybraných přípravků na ochranu rostlin povolených k aplikaci do peckovin na celkovou antioxidační kapacitu plodů jednotlivých druhů peckového ovoce.

 

TJ01000151 - Zéta1 - Monitoring prospěšných látek v ovoci a jejich zpracovatelských produktech s ohledem na lidské zdraví a výživu dětí

2017-2019

RNDr. Aneta Bílková 
UK FF HK
 

TJ01000175 - Zéta1 - Stanovení stupně zralosti plodů pomocí NIR spektroskopie

2018-2019

Ing. Martina Šubrtová
 

LTI17006 -Pomefruit - C&E

2017-2019 

Ing. František Paprštein
ECPGR - European Cooperativa Ptogramme for Plant Genetic Resources
 

QJ1510352 - Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace

2015-2018

Ing. Jana Suchá
 

QJ1510353 - Zvýšení efektivity postupů ochrany jabloní proti strupovitosti

2015-2018

Ing. Jana Kloutvorová
 

QJ1610365 - Výzkum a využití perspektivních technologických postupů v systémech ekologické a integrované produkce jahod

2016-2018

Ing. Bronislava Hortová Ph.D
 

QJ1510133 - Inovace metod monitoringu a diagnostiky výživy ovocných dřevin pro efektivní hnojení v intenzivních výsadbách

2015-2018

Ing. Martin Mészáros Ph.D
 

QJ1510081 - Inovace klíčových technologických postupů školkařské výroby ovocných výpěstků

2015-2018

Ing. Jan Náměstek Ph.D

QJ1510351 - Pěstování vybraných druhů peckovin a drobného ovoce vysoké tržní kvality s eliminací nepříznivých biotických a abiotických vlivů nadkrýváním výsadeb

2015-2018

Ing. Radek Vávra Ph.D
 

QJ1510354 - Tvorba a selekce odrůd jabloní s vysokým obsahem zdraví prospěšných látek a prodlouženou skladovatelností plodů

2015-2018

Ing. Radek Vávra Ph.D
 

QJ1510001 - Výzkum genofondu třeště využitím molekulárně genetických metod

2015 - 2018

Ing. František Paprštein CSc.
 

QJ1610186 - Přenos rezistence z GM odrůdy švestky HoneySweet do odrůdy Domácí velkoplodá, hodnocení transgenní a netransgenní rezistence slivoní k viru šárky švestky

2016 -2018

Ing. František Paprštein CSc. MU Brno
 

LF15006 - Introdukce nových odrůd třešní s vysokou kvalitou plodů na evropský trh

2015-2017

Vávra Radek, Ing. Ph.D.,Horna Aleš, doc. Ing., CSc., (RADANAL s.r.o.)
 

QJ1210275 - Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy     

2012 - 2016

Vávra Radek, Ing. Ph.D., Falta Vladan, Ing. Ph.D. (VÚRV Praha, v.v.i.), Bagar Martin, Ing. Ph.D. (Biocont Laboratory, spol. s r.o.), Sedlák Petr, Ing. Ph.D. (ČZU v Praze), Němcová, Dr. Ing. (Mendelova univerzita v Brně), Vondráček Pavel, Ing. (BioSad), Horák Jaroslav, RNDr. (G M Chemie spol. s r.o.
 

206553/2011-MZe-17253 - Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity (NP GZR)  

2012 - 2016

CZ.1.05/3.2.00/12.0236 - Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu - SLARA (Specialised Library of Applied Research in Agriculture)

1.3.2013 – 30.4.2015


Zahraniční ukončené projekty

7F14122 - Conservation and breeding potential of native fruits in the Czech Republic and Norway

(2015 - 2017)

Plané příbuzné druhy a krajové odrůdy drobného ovoce jsou posuzovány z hlediska jejich výskytu v přirozených ekosystémech a učiněna opatření pro jejich uchování. Přírodní a naturalizované druhy české a norské flory (Sorbus sudetica, Ribes rubrum, R. petraeum, R. nigrum, R. spicatum, Grossularia uva crispa, Hippophae rhamnoides, Lonicera coerulea, Rubus chamaemorus, R. idaeus) jsou revidovány na přirozených stanovištích,  charakterizovány morfologicky, chemicky a geneticky tak, aby mohla být zhodnocena míra jejich diversity, populační rozrůzněnosti či podobnosti a vyhodnocen jejich potenciál pro šlechtění. Genetická diversita kriticky ohrožených glaciálních reliktů české flory je porovnána s variabilitou norských vikariantních druhů. Genotypy s lepšími plodovými charakteristikami nebo jinými významnými vlastnostmi budou vytipovány pro šlechtění a pro pěstování jako zdravé potraviny. Bude vypracována metodika ochrany in situ a ex situ.
 

EU.CHERRY - Collaborative action for updating, documenting and communicating the cherry patrimonial richness in EU

(2016 - 2017)

Projektu EU.CHERRY se účastní 13 evropských výzkumných bází. Předmětem řešení projektu je fenotypová a genotypová charakterizace vybraných evropských krajových odrůd třešně.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO