Probíhající projekty tuzemské


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


LO1608 - Národní program udržitelnosti 2016 - 2020 (NPU)

                 Výzkumné ovocnářské centrum

 • ŘEŠITEL: Ing. Jan Blažek, CSc., 
 • Hlavním cílem projektu je zajistit komplexní výzkum ovocných plodin v souladu se světovými trendy a umožnit konkurenceschopnost českého ovocnářství v evropském prostoru. Souvisejícím cílem je zabezpečit trvalou udržitelnost vybudovaného centra Ovocnářský výzkumný institut a jeho další rozvoj, a to prostřednictvím kvalitního výzkumného programu, stabilizovaného výzkumného týmu a účelně využívané infrastruktury pro potřeby výzkumu i pro nejrůznější formy spolupráce s uživatelskou sférou i partnerskými výzkumnými pracovišti.Výzkumný projekt je sestaven do 5 dílčích cílů (DC), v rámci kterých jsou formou dílčích aktivit rozpracovávána jednotlivá témata.

DC 1 – výzkum vhodných kryoprezervačních postupů jako nástroje pro dlouhodobé uchování odrůd ovocných plodin a výzkum vhodných postupů ozdravování včetně metod pomocí kryonože
DC 2 – výzkum genomu odrůd a hybridního materiálu uchovávaného ve VŠÚO Holovousy pomocí molekulárních metod pro zefektivnění šlechtitelského procesu
DC 3 – výzkum metod ochrany jádrovin a peckovin proti škodlivým organismům v oblasti integrované a ekologické produkce
DC 4 – výzkum agrotechnických zásahů v produkčních výsadbách a při tvorbě rozmnožovacího materiálu
DC 5 – výzkum faktorů podmiňujících prodloužení skladovatelnosti plodů včetně vnitřní kvality ovoce a vybraných postupů zpracování vhodných odrůd a genotypů ovoce ve vztahu k použité technologii

 

LTI20007 -  INTER - INFORM, Udržení kontinuity a kvality projektových služeb VO agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu 2020 - 2023

 • ŘEŠITELÉ: Ing Jiří Sedlák
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Agrovýzkun Rapotín, VŠUO, Agritec Plant Research, Mendelu, VŠUO, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, Zemědělský výzkum spol s.r.o.
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ / NAZV

Níže uvedené projekty jsou řešeny s finanční podporou Ministerstva zemědělství, Národní agentury pro zemědělský výzkum.


DKRVO - Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 2018 - 2022

ŘEŠITEL: Ing. Lubor Zelený
 

QK21010170 - Nová koncepce sadů s nástupem technologií 4.0 (2021 – 2025)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Lubor Zelený, Ing. Luděk Laňar Ph.D., Ing. Martina Marečková
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Česká zemědělská univerzita v Praze - Technická fakulta, České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní, Petr Kareš
 • Projekt přinášı́ řešenı́ nové koncepce ovocného sadu, se zaměřenı́m na produkci kvalitnı́ch tržnı́ch jablek, s reálným využitı́m senzorové techniky, cı́lených zásahů, pokročilých metod automatizace, umělé inteligence a robotiky. Nahlı́žı́ na problematiku komplexně od výběru vhodných genotypů a odrůd tzv. sloupcovitých jablonı́, po nový systém ukotvenı́ stromů s výhledem na nástup robotiky. Cı́lem projektu je také vyvinout mechanizačnı́ prvek pro sklizeň plodů a představit možnosti pěstovánı́ ovoce s vyššı́ efektivitou při minimálnı́ potřebě lidské práce, která je jinak nedı́lnou součástı́ pěstovánı́ ovoce. S vývojem autonomnı́ch systémů a technologiı́ monitoringu sadu výrazně zvýšı́me efektivitu zásahů na úrovni jednotlivých stromů.


QK21010200 - Šlechtění ovocných druhů na odolnost k abiotickým vlivům v kombinaci s vysokým obsahem antioxidačních látek v plodech (2021 – 2025)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Lubor Zelený, Ing. Jiří Sedlák Ph.D., Ing. Pavol Suran, Prof. Dr. Ing. Boris Krška, RNDr. Aneta Bílková
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Univerzita Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta, Petr Kareš
 • Cı́lem projektu je vyšlechtit nové genotypy 4 ovocných druhů (jabloň, slivoň, třešeň, meruňka) se zvýšenou suchovzdornostı́ a mrazuvzdornostı́ prostřednictvı́m šlechtěnı́ rostlin. Vyvinout metodiky selekce genotypů ovoce odolných vůči suchu a poškozenı́ generativnı́ch orgánů pozdnı́mi jarnı́mi mrazy. Poskytnout genotypy s vylepšenou kvalitou plodů pro přı́mý konzum a s vysokým obsahem prospěšných bioaktivnı́ch látek. Výběr odolných genotypů vůči suchu a mrazu bude mı́t přesah do ovocnářské produkce v důsledku jejich nižšı́ho nároku na zálivku a ochranu proti mrazu. Podstata jejich odolnosti bude podložena daty z měřenı́ metabolických procesů, enzymatické aktivity a anatomicko-morfologických změn.

 
QK21020395 - Produkce fytoplazem prostých školkařských výpěstků a jejich ochrana před reinfekcí (2021 – 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jiří Sedlák Ph.D., Ing. Jana Ouředníčková Ph.D., Ing. Michal Skalský, Mgr. Petra Jiroutová Ph.D., RNDr. Radek Čmejla Ph.D.
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta
 • Ozdravovánı́ výchozı́ch rostlin ovocných druhů od fytoplazem pro systém certifikace pomocí chemoterapie, kryoterapie a explantátů v in vitro kulturách. Charakteristika infekcí ESFY, AP a PD ve školkách se zaměřením na latentní infekce. Monitoring vektorů ve školkách a jejich molekulární determinace. Nové inovované kontrolnı́ strategie (pesticidy, odpuzujı́cı́ látky), omezujı́cı́ výskyt a šı́řenı́ fytoplazem s důrazem na výchozí množitelský materiál.


QK1710200 - Ekologizace systému ochrany ovoce proti škodlivým orgganismům se zvláštním zřetelem na invazní druhy 2017 - 2021

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Ouředníčková, Ing. Skalský,Mgr. Kracíková, Ing. Varga
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Sady Klášterec na Ohří spol. s.r.o. - Karel Heřman, Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. - Ing. Jitra Stará Ph.D., Zemcheba - RNDr. Oldřich Pultar
 • Účelem podávaného projektu je vypracování komplexu doporučení pro ekonomicky a ekologicky efektivní technologie ochrany tržně významných druhů ovoce proti škodlivým činitelům inovací metod monitoringu, zdokonalením bioracionálních a nechemických postupů ochrany a navržením vhodných antirezistentních strategií pro vybrané hospodářsky významné škodlivé organizmy. Konečným cílem je pak zvýšení kvality a bezpečnosti ovoce a omezení negativních dopadů prostředků ochrany na zdraví člověka a minimalizace rizik využívání cizorodých látek pro životní prostředí.
 

QK1910065 - Nové přístupy k produkci ozdravených odrůd jabloní s využitím diagnostiky NGS patogenů 2019 - 2023

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jiří Sedlák Ph.D, Ing. František Paprštein, Ing. Lenka Drbohlavová.
 • SPOLUPRACUJÍCÍ:Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Prof.Ing. Josef Špak DrSc., Zemědělské družstvo Dolany - Ing. Jiří Fišer.
 • Provést a vyhodnotit testy (NGS, PCR) na přítomnost virů, viroidů a fytoplazem u výchozího materiálu jabloně (2019). Uplatnit nové postupy ozdravování s využitím perspektivních antivirotických látek, popřípadě kryonože (2023). Získat vysoce kvalitní rozmnožovací materiál odrůd jabloně s kvalitativně zcela novou znalostí o zdravotním stavu (přítomnosti mikroorganismů) při použití diagnostiky Nové Generace Sekvenování (2023). Založit experimentální poloprovozní výsadbu jabloně pro ověření výsledků výzkumu (2023). Vypracovat certifikovanou metodiku produkce ozdravených odrůd jabloně s využitím NGS (2023).
 

QK1920124 - Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR  2019 - 2021

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jan Náměstek Ph.D, RNDr. Radek Čmejla Ph.D, Ing. Martin Mészáros Ph.D, Ing. Pavol Suran, Ing. Iva Novotná RNDr. Petra Lišková.
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Mendelova univerzita v Brně - Ing. Tomáš Nečas Ph.D, Univerzita Palackého v Olomouci - Prof. RNDr. Milan Navrátil CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. - RNDr. Alois Bilavčík Ph.D.
 • Účelem podávaného projektu je vypracování komplexu doporučení pro ekonomicky efektivní technologii produkce meruněk v ČR ve vztahu k přetrvávající problematice odumírání meruněk, které významnou měrou ovlivňuje rentabilitu produkce. Stěžejním cílem je prohloubit poznatky o komplexu příčin podílejících se na předčasném úhynu rostlin, vzájemné interakci těchto faktorů a navrhnout postupy k jejich omezení.

 

QK1910104 - Výzkum metabolomických metod pro laboratorní ověření geografické autenticity jablek 2019 - 2023

 • ŘEŠITELÉ: Ing. František Paprštein CSc.. Ing. Jiří Sedlák Ph.D, Ing. Andrea Pešavová, Ing. Lenka Drbohlavová, RNDr. Patrik Čonka

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Vysoká škola chemiko-technologická v Praze -Prof. Ing. Jana Hajšlová CSc., Zemědělské družstvo Dolany - Ing. Jiří Fišer
 • Cílem projektu je do roku 2023 vytvoření unikátní databáze metabolomických ´fingerprintů´ jablek různého geografického původu, která by posloužila k ověření jejich autenticity. Opakované vstupy v různých rocích sklizně umožní podchycení variability metabolomu v důsledku meziročního kolísání klimatických podmínek, agrotechniky i podmínek skladování. K řešení navrhneme a využijeme matematicko-statistické modely optimální pro hodnocení a validaci získaných výsledků. Jablka z prodejní sítě ČR bude možno pomocí těchto metod zařadit podle geografického původu, typu agrotechniky použité při pěstování a použitých pesticidů. Zaměříme se na odhalování případné falešné deklarace země původu. Tento výzkum posílí konkurenceschopnost českých prvovýrobců ovoce a omezí klamání spotřebitelů.
   

QK1910137 - Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatu 2019 - 2023

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jan Náměstek Ph.D, Ing. Luděk Laňar, Ing. Martin Mészáros Ph.D, 

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Mendelova univerzita v Brně - Ing. Tomáš Nečas Ph.D, Výzkumný ústav rostlinné výroby - doc.Dr.Ing. Jaroslav Salava, Ing. Rostislav Salava
 • Cílem řešení projektu v obecném pojetí je rozšíření druhové a zejména odrůdové skladby pěstovaného ovoce a posílení tak konkurenceschopnosti českého ovocnářství prostřednictvím komplexního řešení projektu s těmito vymezenými okruhy řešení: U perspektivních odrůd stanovit hladinu náchylnosti k běžným patogenům poškozujících výsadby ovoce, stanovit fenologická data, růstové a školkařské charakteristiky, pomologické znaky a hospodářské vlastnosti a dále ověřit nutriční vlastnosti, skladovatelnost a potenciál využitelnosti pro zpracování potravinového výrobku z tohoto ovoce. Na základě zjištěných skutečností vybrat a doporučit vhodné odrůdy do aktuálních klimatických podmínek ČR.

QK1910165 - Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu 2019 - 2023

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Martin Mészáros Ph.D, Ing. Jan Náměstek Ph.D, Ing Klára Scháňková Ing. Martina Šubrtová, Ing. Pavol Suran, Ing Veronika Danková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Český hydrometeorologický ústav - Ing.Rostislav Fiala, Patria Kobylí, a.s. - Ing. Michal Schovánek, Petr Kareš, RNDr. Tomáš Litschmann Ph.D, Univerzita Hradec Králové - RNDr. Lenka Plavcová Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Ing. Pavel Svoboda
 • Cílem projektu je vypracování metodiky managementu závlah u jádrovin a peckovin založené na hodnocení vláhových poměrů v sadech a fyziologické potřebě ovocných druhů v souladu se strategií a směry vývoje českého ovocnářství, a nabídnout tak pěstitelům nové, preciznější postupy omezující vliv nedostatku vody a umožňující hospodárné využití vodních zdrojů. Vypracovat metodu stanovení potřeby závlahy pomocí modelu vláhových podmínek zohledňujících meteorologické prvky, půdní faktory a fenologické fázi dřevin pomocí měření v pokusných výsadbách. Cílem projektu je také hodnocení kvality a termínu zrání plodů v závislosti na rozdílném vláhovém režimu jádrovin a peckovin v ovocných sadech.
   

QK1910290 - Rozvoj a aplikace molekulárně genetických metod pro racionalizaci šlechtitelských postupů třešní (Prunus avium L.) 2019 - 2023

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jan Blažek CSc, Ing. Paprštein CSc., Ing Ivona Žďárská, Ing. Lenka Drbohlavová, Ing. Lubor Zelený, Ing Pavla Brandová, Ing. Pavol Suran, Ing. Veronika Nekvindová Ph.D,  RNDr. Radek Čmejla Ph.D

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Česká zemědělská univerzita v Praze - Ing. Kateřina Pazderů Ph.D., Petr Kareš, Ústav experimentální botaniky AV ČR v.v.i. - Mgr. Jan Bartoš Ph.D
 • Cílem projektu je dosáhnout významného urychlení šlechtitelského procesu třešní s pomocí:
 1. Charakterizace šlechtitelských genových zdrojů a genome-wide association study (GWAS)
 2. Selekce rozpracovaného šlechtitelského materiálu třešní s využitím genetických markerů
 3. Indukce mutací S-alel vedoucích k vzniku samosprašných genotypů
 4. Zvýšení výtěžnosti genotypů z hybridního osiva
 5. Registrace odrůdy třešně vybrané na základě použitých genetických analýz"
   

QK1910296 - Efektivita nových postupů regulace škodlivých činitelů v ovocnářství 2019 - 2023

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Radek Vávra Ph.D, Ing. Ivana Novotná, Ing. Jiří Kaplan, Ing. Veronika Danková, RNDr. Aneta Bílková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Biocont laboratory - Ing. Vladan Falta Ph.D., Masarykova univerzita - Prof. Mgr. Stanislav Pekár Ph.D, Mendelova univerzita v Brně - Mgr. Radek Michalko Ph.D, RADANAL - doc.Ing. Aleš Horna CSc, RNDr. Tomáš Litschmann Ph.D, 
 • Cíle předkládaného projektu jsou shrnuty do následujících bodů:
 1. Využití nově vyvinutých programů pro signalizaci zásahů proti klíčovým škůdcům a patogenům ovoce a stanovení jejich efektivity v rozhodovacím procesu ochrany
 2. Stanovení vlivu různého managementu ochrany sadů na přirozené nepřátele škůdců a jejich aktivní podpora
 3. Testování přípravků nebo bioagens kompatibilních s ekologickou produkcí
 4. Studium obsahu a koncentrace bioaktivních látek v ovoci pocházející z IP a EP z různých regionů ČR
 5. Vytvoření certifikovaných metodik: 5.1. Aplikace přípravků na regulaci škodlivých organizmů na základě použití podpůrných signalizačních programů v IP a EP 5.2. Podpora benefičních organizmů v EP ovoce

 

QK1920245 - Výzkum rozšíření, biologických vlastností a škodlivosti virů identifikovaných v rostlinách jahodníku pomocí nejnovějších diagnostických metod (NGS, PCR) jako podklad pro přípravu legislativy 2019 - 2021

 • ŘEŠITELÉ: RNDr. Radek Čmejla Ph.D, Ing. Jana Ouředníčková, Ing. Martina Rejlová, Mgr. Lucie Valentová RNDr. Jana Čmejlová

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Dr.- Ing. Jana Fránová
 • Detekce a genetická charakterizace virů jahodníku pomocí PCR, NGS s následným bioinformatickým zpracováním dat, kompletace virových sekvencí (do konce 2021) Zdokonalení metodiky detekce pro dosud známé ekonomicky významné viry jahodníku (do konce 2019), příprava diagnostických systémů pro nově nalezené viry (do konce 2021) Monitoring výskytu virů v rozmnožovacím materiálu, dovážené sadbě i v produkčních výsadbách, určení potenciálních rezervoárů a vektorů (do konce 2021) Stanovení biologických vlastností virů a uložení izolátů virů v bance virů (do konce 2021) Zjištění ekonomické škodlivosti virů (do konce 2021) Příprava protilátek pro detekci nově nalezeného cytorhabdoviru pomocí ELISA (do konce 2021)
 

TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY / TAČR             


TN01000062 NCK1 - Národní centrum kompetence,                
Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin, 
Dílčí projekt 07 Ovoce  2019 - 2022 • Hlavní řešitel: Zemědělský výzkum, spol. s.r.o.
  Spolupracující: Agritec Plant Research s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o., Ing. Hana Jakešová, CSc., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., SAATEN - UNION CZ s.r.o., SEMO a.s., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Vesa Velhartice, a. s., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,

  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. 

 • Účelem projektu je v souladu s trendy moderního šlechtitelství produkce samosprašných odrůd nabídnout praxi produkt, odrůdu nebo službu pro zjednodušení a zefektivnění managementu třešňových sadů. Realizací tohoto projektu bude možné šlechtitelům a pěstitelům třešní nabídnuta možnost analýzy S-alel jejich odrůd za úplatu, což v ČR doposud nikdo nenabízí.
   

  Dílčí projekt 007 Ovoce  2019 - 2020

  • ŘEŠITEL: Ing. Lubor Zelený

   www.bionck.eu


TJ04000065 – Návrh nedestruktivních metod na analýzu dusíkatého stresu v ovocnářství 2020 - 2022


 • ŘEŠITELÉ: Ing. Klára Scháňková, Ing. Hana Hnátková, Ing. Martin Mészáros Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Univerzita Hradec Králové – Přírodovědecká fakulta ( hl. příjemce) – doc. RNDr. Jan Šlégr Ph.D.

 • Hlavním cílem projektu je nalezení vhodné nedestruktivní metody pro detekci obsahu dusíku v rostlinných pletivech jádrovin, peckovin, révy vinné a jahodníku se zaměřením na využití snímání pomocí UAV. Pro analýzy budou využita různá senzorická řešení jako jsou např. vhodné kamery včetně frekvenčních filtrů, spektroskopy, nebo laserové diody a fotodiody. Snímky vzniklé jako výstupy z použitých kamer budou dále zpracovány pokročilými metodami konvolučních neuronových sítí. Z jednotlivých výstupů budou použity různé vegetační indexy, u kterých bude pak statisticky zhodnocena míra korelace zjištěných dat s laboratorně stanoveným obsahem dusíku v rostlinné matrici.

 

TJ04000245 – Studium chování fosfonátů s cílem snížení ztrát v rostlinných produktech 2020 - 2022


 • ŘEŠITELÉ: RNDr. Aneta Bílková, Ing. Marián Varga, Ing. Pavlína Knapová, Ing. Pavol Suran, Ing. Veronika Danková, Ing. Radek Vávra Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav organických syntéz a.s. – Ing. Jana Volková

 • Hlavním cílem projektu je studium chování fosfonátů v různých částech ovocných plodin sohledem na snížení ztrát ve zpracovatelských produktech. Cílem navrhovaného projektu bude jednak optimalizace metody LC/MS pro detekci těchto látek v reálných vzorcích a monitoring fosfonátů (Fosetyl-Al - suma fosetylu, kyseliny fosfonové a jejich solí, vyjádřeno jako fosetyl) v různých částech ovocných dřevin jádrovin (listy, dřevo, plody) a zeminy. Zároveň bude probíhat výzkum vlivu aplikace vybraných pesticidů obsahujících fosfonáty na jejich obsah v jádrovinách. Navrhnout efektivní opatření technologie pěstování ovoce s minimálním výskytech fosfonátů v ovoci či zpracovatelských produktech bude dalším cílem projektu.

 

TJ04000389 – Inovace detekce genů rezistence ke strupovitosti jabloně a jejich pyramidizace pomocí molekulárních markerů 2020 - 2022


 • ŘEŠITELÉ: Ing Ivona Žďárská, Bc. Josef Podlipný, Mgr. Soňa Stierandová Ph.D., Ing. Radek Vávra Ph.D., RNDr. Jana Čmejlová Ph.D.

 • Cílem projektu je vývoj metod pro detekci molekulárních markerů typu SNP ve vazbě s geny zodpovědnými za rezistenci jabloní k patogenu Venturia inaequalis, a to konkrétně geny Rvi2, Rvi4 a Rvi6, pro potřeby šlechtění, kdy se pomocí těchto markerů bude provádět genotypování vhodných rodičů jako dárců genů rezistence a následná genotypizace potomstev vzniklých křížením těchto rodičů s cílem získat jedince s jedním nebo více geny rezistence (pyramidizace). Na základě konkrétních potřeb šlechtitelů bude vypracována metodika detekce genů rezistence pomocí sekvenování, alelické diskriminace a SNaPshot. Výsledky projektu budou zavedeny do praxe ve formě funkčního vzorku, užitného vzoru a certifikované metodiky.

 

TJ02000066 - Výzkum laboratorní metody pro predikci tolerance ovocných plodin na sucho 2019 - 2021


 • ŘEŠITELÉ: Mgr. Petra Jiroutová Ph.D, Ing. Klára Scháňková, Ing. Lenka Drbohlavová, Ing. Luděk Laňar Ph.D Ing. Pavol Suran, Ing. Jiří Sedlák Ph.D (mentor).
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Univerzita Hradec Králové - RNDr. Zuzana Kovalíková Ph.D.
 • Cílem projektu je nalézt metodu stanovení odolnosti ovocných druhů k suchu pomocí in vitro kultur. Výzkum bude zaměřen na tržní odrůdy jabloně a třešně, které budou převedeny do in vitro kultur. Reakci na sucho navodíme v prostředí in vitro kultur přídavkem polyethylenglykolu (PEG) do kultivačního média, který navozuje osmotický stres rostliny.
 

 

TJ02000071 - Využití genetických markerů pro ověření odrůdové identity meruněk 2019 - 2021


 • ŘEŠITELÉ: Ing. Veronika Nekvindová Ph.D, Ing. Ivona Žďárská, Ing. Martina Rejlová, Ing. Pavol Suran, Mgr. Lucie Valentová, (mentoři) Prof. Dr. Ing. Boris Krška, RNDr. Jana Čmejlová Ph.D
 • Cílem projektu je vývoj sady genetických SSR markerů a vytvoření souboru referenčních odrůd pro spolehlivou identifikaci odrůd meruněk na principu fragmentační analýzy. Výsledná sada zjednoduší, zrychlí a zpřesní proces identifikace neznámých odrůd meruněk a zkvalitní šlechtitelský proces. Bude vyvinuta metodika pro ověřování pravosti odrůd a množitelského materiálu pro účely Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a dalších subjektů z řad šlechtitelů a pěstitelů meruněk. Výsledky projektu budou ve formě funkčního vzorku a certifikované metodiky průběžně zaváděny do praxe během trvání projektu, respektive do jednoho roku po ukončení projektu.

TJ02000098 - Monitoring citlivosti populací Botrytis cinerea k fungicidům ve vztahu k inovaci integrované ochrany jahodníku, obsahu reziduí a skladování 2019 - 2021


 • ŘEŠITELÉ: Ing. Pavlína Jaklová, Ing. \Bronislava Hortová Ph.S. Ing. Luděk Laňar Ph.D, Ing. Michal Skalský Ing. Pavol Suran, Mgr. Michaela Kracíková, RNDr. Aneta Bílková Ing. Jana Mazáková Ph.D (mentorka)
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav organických syntéz a.s. - Ing. Jana Volková
 • Předmětem řešení projektu bude:
 1. Zmapování výskytu populací Botrytis cinerea rezistentních k fungicidním látkám.
 2. Vytvoření a optimalizace postřikového plánu se zaměřením na nízkoreziduální produkci jahod.
 3. Výzkum dynamiky rozpadu vybraných reziduálních látek v plodech jahodníku optimalizovanými chromatografickými metodami v průběhu sklizně a při různých technologiích skladování.
 4. Návrh efektivních opatření pro pěstitele a skladovatele z hlediska ochrany produkce jahod pomocí pesticidů ve spojení se skladováním a dodržením MLR.

TJ02000159 - Vývoj a validace souprav pro diagnostiku vybraných rostlinných virů 2019 - 2021


 • ŘEŠITELÉ: Mgr Lucie Valentová, Bc. Josef Podlipný, Ing. Ing. Martina Rejlová, RNDr. Radek Čmejla Ph.D (mentor)
 • Hlavním cílem projektu je vyvinout a validovat diagnostické soupravy pro detekci vybraných rostlinných virů dle požadavků Aplikačního garanta, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), Odboru diagnostiky. Na základě výsledných parametrů detekčního systému na principu real-time PCR (specificita, senzitivita, opakovatelnost a reprodukovatelnost) budou diagnostické soupravy a metodiky validovány pro laboratoře ÚKZÚZ tak, aby splňovaly normu ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Implementace výsledků (diagnostické soupravy a certifikované metodiky) na pracoviště ÚKZÚZ bude zahájena již v průběhu nebo ihned po ukončení projektu.
   

TJ02000196 - Výzkum využití odpadů z ovocných stromů jako zdroje cenných bioaktivních látek 2019 - 2021


 • ŘEŠITELÉ: RNDr. Aneta Bílková, Ing. Luděk Laňar Ph.D, Ing. Michal Skalský
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Univerzita Karlova - Mgr. Anežka Adamcová, RADANAL s.r.o. - Bc.Radka Machová
 • Cílem předpokládaného projektu:
 1. Získání vzorků rostlinných částí stromů ovocných druhů (pupeny, kůra, dřevo, listy na prodlužujících výhonech) během celého vegetačního období pro analýzu bioaktivních látek.
 2. Monitoring obsahu bioaktivních látek (zejména fenolických sloučenin) - floridzin, floretin, rutin, kys. chlorogenová a dalších antioxidantů a jejich změn během vegetačního období v částech ovocných stromů.
 3. Optimalizace metod kapalinové chromatografie pro účinnou separaci a detekci významných obsahových látek v rostlinných částech stromů a v odpadní biomase (semena, pecky, štěpka…).
 4. Zjištění profilu fenolických látek a celkové antioxidační kapacity u jednotlivých odrůd s vytipováním odrůd pro zdraví nejvíce přínosných.
 5. Vyhodnotit benefiční účinek na lidské zdraví
   

SS01020234 - Snižování zátěže potravního řetězce a životního prostředí rezidui přípravků na ochranu rostlin při produkci ovoce (TAČR) 2020 - 2023


 • ŘEŠITELÉ: Ing. Michal Skalský, Ing.Bc. Jana Niedobová Ph.D, Ing.Jana Ouředníčková Ph.D
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Vysoká škola chemicko-technolovická v Praze - Prof. Ing. Jana Hajšlová CSc, Ovocnářská unie České republiky, z.s. - Ing. Jana Kloutvorová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i - Ing. Jitka Stará Ph.D
 • Řešení je zaměřeno na dosažení těchto cílů: 1.vypracování šetrných technologií ochrany jádrovin a drobného ovoce ve vztahu ke snížení chemických vstupů pro systémy nízkoreziduální a bezreziduální produkce 2.snížení výskytu kontaminantů v ovoci a tedy i omezení jejich dietárního příjmu konzumenty 3. vytipování pomalu degradujících účiných látek a látek s významným negativním vlivem na necílové organismy z důvodů jejich omezení nebo vyloučení ze systému náhradou účinnými biologickými přípravky nebo vhodnými novými přípravky na ochranu rostlin  Výstupy projektu přispějí k omezení chemických vstupů do technologie produkce ovoce, zvýšení kvality a bezpečnosti ovoce a k omezení rizik negativních vlivů cizorodých látek na prosředí a zdraví populace ČR.

 

 

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO