ODDĚLENÍ OCHRANY ROSTLIN


01
04
02
03

Činnosti oddělení

 • Ověřování účinnosti alternativních a nových přípravků na ochranu rostlin proti škodlivým organismům (živočišní škůdci, houbové a bakteriální patogeny).
 • Studium letálních a subletálních účinků pesticidů na užitečné organismy.
 • Monitoring invazních živočišných škůdců, houbových a bakteriálních patogenů ovocných plodin v podmínkách České republiky.
 • Signalizační služba o výskytu a vývoji chorob a škůdců ovocných plodin.
 • Testování přípravků na ochranu rostlin v rámci registračních pokusů (GEP) nových pesticidů.
 • Problematika opylovačů v sadech.
   

Biologická ochrana

 • Studium preventivních opatření na snížení infekčního zdroje chorob.
 • Monitoring podmínek vzniku infekce hospodářsky významných chorob, jako je strupovitost jabloně, moniliový úžeh peckovin, skvrnitost listů třešně a bakteriální spála růžokvětých.
 • Sledování citlivosti houby Venturia inaequalis, původce strupovitosti jabloně, k běžně používaným skupinám fungicidů ohrožených vznikem rezistence.
 • Ve spolupráci s laboratoří molekulární biologie provádíme diagnostiku patogenů.
 

Virologický výzkum

 • Technické a prostorové izoláty – produkce certifikovaného množitelského materiálu.
 

Poradenská činnost

 

Hospodářská činnost

 • Produkce množitelského materiálu peckovin a drobného ovoce – podnože, rouby a očka v certifikované a CAC kvalitě.
 • Nabídka pro odbornou veřejnost
 • Spolupráce na výzkumných projektech.
 • Poradenská činnost související s řešenými tématy oddělení ochrany, konzultace, odborné přednášky na seminářích a konferencích.
 • Signalizační služba o výskytu a vývoji chorob a škůdců ovocných plodin.
 • Realizace laboratorních, maloparcelkových a poloprovozních testů účinnosti přípravků na ochranu rostlin (GEP/noGEP), srovnávací pokusy.

 

 

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO