ODDĚLENÍ GENETIKY A ŠLECHTĚNÍ


01
02
03
04

Činnost oddělení 

 • Šlechtění ovocných druhů – jabloň, třešeň, slivoň a meruňka.
 • Vyšlechtěno a registrováno více než 87 odrůd ovocných druhů a podnoží.
 • Nejúspěšnější jsou odrůdy třešní pěstované po celém světě – ´Kordia´ a ´Tamara´.
 • Šlechtění je zaměřeno na vysokou tržní kvalitu plodů a odolnost rostlin k abiotickým a biotickým stresům, kumulaci a pyramidizaci genů rezistence, prodloužení skladovatelnosti plodů, zvýšení výtěžnosti semenáčů z hybridního osiva pomocí tzv. embryo-rescue technik.
 • Šlechtění sloupcových odrůd jabloní rezistentních vůči strupovitosti jabloně.
 • Selekce šlechtitelského materiálu v raných fázích vývoje rostlin za využití genetických markerů (Marker assisted selection – MAS) a studium exprese genů.
 • Testování nových odrůd jádrovin, peckovin a jahod pro využití v podmínkách ČR.
 • Inovace pěstitelských technologií s ohledem na ekologickou produkci ovoce, nadkrývací pěstitelské systémy a pomocné rostlinné přípravky pro produkci třešní.
 • Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR) a její využití při nedestruktivním stanovení obsahu látek v ovoci a v produktech vyrobených z ovoce.
 • Pro nové odrůdy ovoce – optimalizace skladovacích podmínek v nízkokyslíkaté atmosféře (ULO), využití skladovacích metod uložení v modifikované atmosféře (MAP), využití 1-metylcyklopropenu k prodloužení skladování i ošetření plodů ozonem, určování zralosti plodů, základní zpracovatelské charakteristiky.

Hospodářská činnost

 • Produkce jádrového ovoce, peckovin a drobného ovoce.
 • Produkce ovocných stromků nových odrůd vyšlechtěných ve VŠÚO.
 • Produkce množitelského materiálu jádrovin – rouby a očka v certifikované a CAC kvalitě.

Nabídka pro odbornou veřejnost

 • Poradenství v oblasti řešených výzkumných témat.
 • Poradenství v oblasti použití nových odrůd ovoce a jejich opylovací poměry.
 • Poradenství při zakládání a údržbě výsadeb ovocných dřevin (stromořadí, městské výsadby, sady apod.).
 • Licence k množení odrůd ovocných druhů (uzavírání smluv na odrůdy v ČR, konzultační činnost pro odrůdy v EU od společnosti ARTEVOS), poradenství ohledně ochrany práv odrůd v ČR a ve světě.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO