Delegace srbských představitelů institucí zabývajících se kontrolní a zkušební dozorovou činností rostlin navštívila VŠÚODelegace srbských představitelů institucí zabývajících se kontrolní a zkušební dozorovou činností rostlin navštívila VŠÚO

Publikováno: 06.06.2023


Ve středu 31. 5. 2023 zavítala do VŠÚO Holovousy na krátký studijní pobyt delegace srbských představitelů zástupců institucí zabývajících se kontrolní a zkušební dozorovou činností rostlin. Doprovázely ji zástupci ÚKZÚZ Ing. Andrea Povolná z Národního odrůdového úřadu, Ing. Dušan Nesrsta, Ing. Pavla Bímová, Ph.D., Bc. Tomáš Jan. Studijní pobyt se uskutečnil v rámci přípravy vstupu Srbska do EU. Návštěva proběhla prostřednictvím programu TAIEX, což je nefinanční nástroj Evropské komise pro pomoc kandidátským zemím, který má za cíl pomoci při sdílení a implementaci právních předpisů a osvědčených postupů v EU. Cílem studijního pobytu bylo představení metod zkoušení ovocných druhů a zakládání sadů mateřských rostlin v rámci EU. Pracoviště ve VŠÚO Holovousy bylo pro studijní pobyt vybráno na základě doporučení Národního odrůdového úřadu se kterým v této oblasti VŠÚO dlouhodobě spolupracuje. Setkání se za VŠÚO Holovousy zúčastnil jednatel Ing. Jaroslav Vácha, Ing. Lubor Zelený, vedoucí oddělení genetiky a šlechtění, RNDr. Radek Čmejla, vedoucí laboratorního komplementu a RNDr. Jana Čmejlová molekulární bioložka. Obě strany vyslovily spokojenost s dosavadní česko-srbskou spoluprací a její odbornou úrovní a potvrdily odhodlání pro její další pokračování do budoucna.
 

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO