LABORATORNÍ KOMPLEMENT


01
11
02
04

Činnosti oddělení
Laboratorní komplement zahrnuje činnost tří laboratoří:


Laboratoř molekulární biologie se zabývá:

 • Výzkum a vývoj v oblasti genetiky ovocných stromů a jejich šlechtění s využitím moderních molekulárně-biologických postupů

 • Návrh systémů pro odlišení odrůd u jabloní, třešní, meruněk a dalších ovocných druhů

 • Využití metod molekulární biologie pro asistované šlechtění u jabloní a třešní

 • Hledání nových markerů pro hospodářsky zajímavé znaky u třešní

 • Stanovování S-alel u samosprašných i cizosprašných třešní a višní

 • Výzkum a vývoj v oblasti diagnostiky patogenů ovocných plodin s využitím metod ELISA a real-time PCR

 • Zavádění moderních způsobů diagnostiky rostlinných patogenů

 • Identifikace a detekce nových virů u ovocných plodin


Laboratoř chemických analýz se zabývá:

 • Stanovení reziduí pesticidů v čerstvém ovoci a zelenině

 • Využití chromatografických metod pro stanovení chemických látek (vitamin C, anthokyany, polyfenolické látky) v peckovinách, jádrovinách a drobném ovoci

 • Stanovení celkové antioxidační aktivity, celkových polyfenolů u peckovin,  jádrovin a drobného ovoce pomocí spektrofotometrických metod


Laboratoř prvkové analýzy se zabývá:

 • Výzkum a vývoj v oblasti výživy ovocných stromů s využitím nejmodernějších analytických metod

 • Zavádění moderních metod analýzy prvkového složení ovocných plodin

 • Hledání prvkových markerů znečištění ovocných stromů, jejich opylovačů a ostatních živočichů v rámci potravních interakcí

 • Zavádění nových metod analýzy prvkového složení různých matric v oblasti ovocnářstvíAkreditace
V laboratořích Laboratorního komplementu je zaveden systém managementu jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 – Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří. Na základě splnění požadavků této normy získal Laboratorní komplement osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. pro oblast detekce rostlinných patogenů pomocí molekulárně-biologických metod, stanovení pesticidů v ovoci a zelenině pomocí chromatografických metod a stanovení prvkového složení v rostlinném materiálu. Další podrobnosti o akreditaci Laboratorního komplementu (zkušební laboratoř číslo 1707) získáte v sekci „Akreditace a certifikace“ nebo přímo na stránkách Českého institutu pro akreditaci, o.p.s..
 

Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu akreditace
 
Pověření
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Laboratoř molekulární biologie, je rozhodnutím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) pověřena k provádění testování rozmnožovacího materiálu chmele a ovocných druhů na přítomnost škodlivých organismů, jejichž výčet a metody testování jsou uvedeny v příloze č. 2 (č. j.: 64262/2017-MZE-17221) Národního ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (NOPRM).
 
Služby a nabídka pro pěstitele

 • Laboratorní diagnostika patogenů ovocných plodin v Laboratoři molekulární biologie (detaily zde)

 • Detekce reziduí pesticidů v ovoci a zelenině v Laboratoři chemických analýz (detaily zde)

 • Analýza prvkového složení rostlinné hmoty a půdy v Laboratoři prvkové analýzy (detaily zde)


 

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO