LABORATORNÍ KOMPLEMENT


01
11
02
04

Činnosti oddělení

 • Výzkum a vývoj v oblasti genetiky ovocných stromů a jejich šlechtění s využitím moderních molekulárně-biologických postupů
 • Návrh systémů pro genotypizaci jabloní, třešní a meruněk
 • Využití metod molekulární biologie pro asistované šlechtění u jabloní a třešní
 • Hledání nových markerů pro hospodářsky zajímavé znaky u třešní
 • Stanovování S-alel u samosprašných i cizosprašných třešní
 • Výzkum a vývoj v oblasti diagnostiky patogenů ovocných plodin s využitím metod ELISA a PCR
 • Zavádění moderních způsobů diagnostiky rostlinných patogenů
 • Identifikace a detekce nových virů u jahodníku.

Služby a nabídka pro pěstitele

 • Laboratorní diagnostika patogenů ovocných plodin v akreditované laboratoři

Akreditace

V laboratořích Laboratorního komplementu je zaveden systém managementu jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 - Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří. Na základě splnění požadavků této normy získal Laboratorní komplement 12.1.2017 osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. pro oblast detekce rostlinných patogenů pomocí molekulárně-biologických metod, konkrétně pro metodu Detekce Ca. Phytoplasma spp. skupiny 16SrX metodou PCR z rostlinného materiálu. Další podrobnosti o akreditaci Laboratorního komplementu získáte přímo na stránkách Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. je rozhodnutím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ze dne 24.6.2014 pověřen výkonem odborné činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku fytoplazem proliferace jabloně a viru šarky švestky. Rozhodnutí o pověření výkonem odborné činnosti referenční laboratoře:
  Rozhodnutí ref.Lab 140624
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) prodloužil o dalších pět let Výzkumnému a šlechtitelskému ústavu ovocnářskému Holovousy, s.r.o. pověření k provádění testování rozmnožovacího materiálu chmele a ovocných druhů na přítomnost škodlivých organismů, jejichž výčet a metody testování jsou uvedeny v příloze č. 2 (č. j.: 64262/2017-MZE-17221) Národního ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (NOPRM). Rozhodnutí o pověření k provádění testování rozmnožovacího materiálu:
  Rozhodnutí NOPRM 190821

 

Rok 2020

Laboratoř se úspěšně zúčastnila čtyř mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ):

 • Detekce fytoplazmy proliferace jabloně metodou PCR - detekce fytoplazmy ve vzorcích rostlinného materiálu (PCR- AP)
 • Detekce fytoplazmy proliferace jabloně metodou PCR – detekce a identifikace fytoplazem ve vzorcích DNA (PCR- AP group)
 • Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru ApMV (Apple Mosaic Virus) metodou ELISA
 • Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru PPV (Plum Pox Virus) metodou ELISA
Laboratornímu komplementu byla prodloužena akreditace o dalších pět let podle revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 – Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří – na základě výsledků reakreditačního auditu, který provedl Český institut pro akreditaci, o.p.s.

 MPZ2020ApMVPPV  
 

Rok 2019

Laboratoř se v roce 2019 úspěšně zúčastnila dvou mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ):
Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru ApMV (Apple Mosaic Virus) metodou ELISA
Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru PPV (Plum Pox Virus) metodou ELISA
   MPZ2019ApMVPPV
Laboratoř se koncem minulého roku úspěšně zúčastnila mezinárodního zkoušení způsobilosti pro molekulární detekci bakterie Erwinia amylovora organizovanou National Institute of Biology v Lublani, Slovinsko. Číslo naší laboratoře je 09. Závěrečná zpráva z testování způsobilosti pro molekulární detekci bakterie Erwinia amylovora
   NIB Proficiency test  2018 01 Ea REPORT
 

Rok 2018

Laboratoř se i v roce 2018 úspěšně zúčastnila tří mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ):
Kvalitativní detekce fytoplazmy prolifrace jabloně (Candidatus Phytoplasma mali, AP) metodou PCR
Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru ApMV (Apple Mosaic Virus) metodou ELISA
Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru PPV (Plum Pox Virus) metodou ELISA
  MPZ2018VPPV
 

Rok 2017

Laboratoř se úspěšně zúčastnila tří mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ):
Kvalitativní detekce fytoplazmy prolifrace jabloně (Candidatus Phytoplasma mali, AP) metodou PCR
Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru ApMV (Apple Mosaic Virus) metodou ELISA
Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru PPV (Plum Pox Virus) metodou ELISA
  MPZ2017MVPPV
 

Rok 2016

Laboratoř se úspěšně zúčastnila tří mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).
Kvalitativní detekce viru šarky švestky (Plum pox virus) metodou ELISA
   MPZ 2016 PPV
Kvalitativní detekce virové infekce (Apple mosaic virus; ApMV) v rostlinném materiálu metodou ELISA
 MPZ 2016 ApMV
Detekce a identifikace fytoplazmy proliferace jabloně (Candidatus Phytoplasma mali) metodou PCR
 MPZ 2016 AP
 

Rok 2015

Laboratoř se úspěšně zúčastnila dvou mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).
Kvalitativní detekce virové infekce (Apple mosaic virus; ApMV) v rostlinném materiálu metodou ELISA
   MPZ 2015 ApMV
Detekce a identifikace fytoplazmy proliferace jabloně (Candidatus Phytoplasma mali) metodou PCR
 MPZ 2015 AP

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO