LABORATORNÍ KOMPLEMENT


01
11
02
04

Činnosti oddělení
Laboratorní komplement zahrnuje činnost tří laboratoří:


Laboratoř molekulární biologie se zabývá:

 • Výzkum a vývoj v oblasti genetiky ovocných stromů a jejich šlechtění s využitím moderních molekulárně-biologických postupů

 • Návrh systémů pro odlišení odrůd u jabloní, třešní, meruněk a dalších ovocných druhů

 • Využití metod molekulární biologie pro asistované šlechtění u jabloní a třešní

 • Hledání nových markerů pro hospodářsky zajímavé znaky u třešní

 • Stanovování S-alel u samosprašných i cizosprašných třešní a višní

 • Výzkum a vývoj v oblasti diagnostiky patogenů ovocných plodin s využitím metod ELISA a real-time PCR

 • Zavádění moderních způsobů diagnostiky rostlinných patogenů

 • Identifikace a detekce nových virů u ovocných plodin


Laboratoř chemických analýz se zabývá:

 • Stanovení reziduí pesticidů v čerstvém ovoci a zelenině

 • Využití chromatografických metod pro stanovení chemických látek (vitamin C, anthokyany, polyfenolické látky) v peckovinách, jádrovinách a drobném ovoci

 • Stanovení celkové antioxidační aktivity, celkových polyfenolů u peckovin,  jádrovin a drobného ovoce pomocí spektrofotometrických metod


Laboratoř prvkové analýzy se zabývá:

 • Výzkum a vývoj v oblasti výživy ovocných stromů s využitím nejmodernějších analytických metod

 • Zavádění moderních metod analýzy prvkového složení ovocných plodin

 • Hledání prvkových markerů znečištění ovocných stromů, jejich opylovačů a ostatních živočichů v rámci potravních interakcí

 • Zavádění nových metod analýzy prvkového složení různých matric v oblasti ovocnářstvíAkreditace
V laboratořích Laboratorního komplementu je zaveden systém managementu jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 – Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří. Na základě splnění požadavků této normy získal Laboratorní komplement osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. pro oblast detekce rostlinných patogenů pomocí molekulárně-biologických metod, stanovení pesticidů v ovoci a zelenině pomocí chromatografických metod a stanovení prvkového složení v rostlinném materiálu. Další podrobnosti o akreditaci Laboratorního komplementu (zkušební laboratoř číslo 1707) získáte v sekci „Akreditace a certifikace“ nebo přímo na stránkách Českého institutu pro akreditaci, o.p.s..
 

Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu akreditace
 
Pověření
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Laboratoř molekulární biologie, je rozhodnutím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) pověřena k provádění testování rozmnožovacího materiálu chmele a ovocných druhů na přítomnost škodlivých organismů, jejichž výčet a metody testování jsou uvedeny v příloze č. 2 (č. j.: 64262/2017-MZE-17221) Národního ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (NOPRM).
 
Služby a nabídka pro pěstitele

 • Laboratorní diagnostika patogenů ovocných plodin v Laboratoři molekulární biologie (detaily zde)

 • Detekce reziduí pesticidů v ovoci a zelenině v Laboratoři chemických analýz (detaily zde)

 • Analýza prvkového složení rostlinné hmoty a půdy v Laboratoři prvkové analýzy (detaily zde)


 

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO