WORKSHOP Vláhový režim ovocných dřevinWORKSHOP Vláhový režim ovocných dřevin

Publikováno: 23.03.2022


V rámci řešení projektu QK1910165 – „Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu“ byl jako výstup naplánován seminář Vláhový režim ovocných dřevin. Vzhledem k opatřením v souvislosti s šířením pandemie Covid-19 v České republice se tato akce konala formou online webináře. Seminář zahájil vedoucí projektu Ing. Martin Mészáros, Ph.D., který v krátkosti shrnul témata řešená v tomto projektu, jeho plánované a již publikované výsledky. Na úvodní slovo navázal svou přednáškou RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. ze společnosti Amet, který ve svém příspěvku shrnul doposud naměřená klimatická data z pokusných výsadeb. Poté se slova ujal opět doktor Mészáros, který účastníkům představil průběžné výsledky vlivu aplikované závlahy na ovocné dřeviny. Tento příspěvek byl zaměřen především na jabloně a meruňky. Ing. Pavol Suran poté pohovořil o výsledcích závlahových pokusů ve výsadbě třešní. Věnoval se především hodnocení plodnosti, kvality a zralosti plodů. Po krátké přestávce Ing. Pavel Svoboda z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni prezentoval výsledky hodnocení kořenového systému jabloní, meruněk a třešní. Dalším příspěvkem RNDr. Lenka Plavcová z Univerzity Hradec Králové účastníkům webináře přiblížila doposud získané výsledky z hodnocení fyziologických parametrů, které souvisí s projevy sucha u ovocných dřevin a lze je dále využít k optimalizaci závlahového režimu. Ing. Rostislav Fiala, Ph.D. z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně pak svým příspěvkem toto téma rozšířil o využití modelování při optimalizaci potřeb závlahy u ovocných dřevin a uzavřel tím celý seminář. 

Na workshop se přihlásilo celkem 20 posluchačů z řad pěstitelů i odborné veřejnosti. Prezentované příspěvky shrnuly dosavadní výsledky získané v rámci řešeného projektu. Tématika sucha a závlah je v současné době velice žhavým tématem nejen mezi ovocnáři. Výzkum na tomto poli bude nadále pokračovat a výsledky budou pěstitelům i nadále předávány formou publikací a dalších plánovaných seminářů.

Záznam ze semináře můžte shlédnout zde:
 

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO