WORKSHOP Vláhový režim ovocných dřevin



WORKSHOP Vláhový režim ovocných dřevin

Publikováno: 2022-03-23


V rámci řešení projektu QK1910165 – „Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu“ byl jako výstup naplánován seminář Vláhový režim ovocných dřevin. Vzhledem k opatřením v souvislosti s šířením pandemie Covid-19 v České republice se tato akce konala formou online webináře. Seminář zahájil vedoucí projektu Ing. Martin Mészáros, Ph.D., který v krátkosti shrnul témata řešená v tomto projektu, jeho plánované a již publikované výsledky. Na úvodní slovo navázal svou přednáškou RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. ze společnosti Amet, který ve svém příspěvku shrnul doposud naměřená klimatická data z pokusných výsadeb. Poté se slova ujal opět doktor Mészáros, který účastníkům představil průběžné výsledky vlivu aplikované závlahy na ovocné dřeviny. Tento příspěvek byl zaměřen především na jabloně a meruňky. Ing. Pavol Suran poté pohovořil o výsledcích závlahových pokusů ve výsadbě třešní. Věnoval se především hodnocení plodnosti, kvality a zralosti plodů. Po krátké přestávce Ing. Pavel Svoboda z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni prezentoval výsledky hodnocení kořenového systému jabloní, meruněk a třešní. Dalším příspěvkem RNDr. Lenka Plavcová z Univerzity Hradec Králové účastníkům webináře přiblížila doposud získané výsledky z hodnocení fyziologických parametrů, které souvisí s projevy sucha u ovocných dřevin a lze je dále využít k optimalizaci závlahového režimu. Ing. Rostislav Fiala, Ph.D. z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně pak svým příspěvkem toto téma rozšířil o využití modelování při optimalizaci potřeb závlahy u ovocných dřevin a uzavřel tím celý seminář. 

Na workshop se přihlásilo celkem 20 posluchačů z řad pěstitelů i odborné veřejnosti. Prezentované příspěvky shrnuly dosavadní výsledky získané v rámci řešeného projektu. Tématika sucha a závlah je v současné době velice žhavým tématem nejen mezi ovocnáři. Výzkum na tomto poli bude nadále pokračovat a výsledky budou pěstitelům i nadále předávány formou publikací a dalších plánovaných seminářů.

Záznam ze semináře můžte shlédnout zde:
 

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO