Projekt Výzkum laboratorní metody pro predikci tolerance ovocných plodin na suchoProjekt Výzkum laboratorní metody pro predikci tolerance ovocných plodin na sucho

Publikováno: 28.04.2021


V roce 2021 byl zdárně ukončen dvouletý projekt č. TJ02000066 s názvem „Výzkum laboratorní metody pro predikci tolerance ovocných plodin na sucho“ financovaný Technologickou agenturou České republiky (programem ZÉTA). Projekt byl řešen ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové a cílem projektu bylo nalézt rychlou a jednoduchou metodu, která by v laboratorních podmínkách dokázala předpovědět míru odolnosti ovocných druhů k suchu. Výzkum byl zaměřen na odrůdy jabloně a třešně, které byli převedeny do in vitro kultur.

V roce 2020 byl v rámci projektu organizován workshop, na kterém se mohli účastníci dovědět více o reakcích rostlin na sucho a o laboratorních metodách, pomocí kterých lze predikovat odolnost jednotlivých odrůd k suchu. Dalším výstupem projektu byla publikace s názvem „Physiological Responses of Apple and Cherry In Vitro Culture under Different Levels of Drought Stress“ (https://www.mdpi.com/2073-4395/10/11/1689), která seznamuje odbornou veřejnost s dosaženými výsledky. Zároveň také vyšla ucelená Certifikovaná metodika odolnosti ovocných plodin k suchu v in vitro podmínkách, která přehledně shrnuje použité metody a případným zájemcům poskytuje návod k zavedení těchto metod do své praxe (https://www.vsuo.cz/cs/vzdelani-a-poradenstvi/knihovna/metodiky-odborne-publikace-a-sw).

V závěru projektu byly na základě všech dosažených výsledků získaných z měření morfologických, fyziologických a biochemických parametrů určeny odrůdy potenciálně odolné vůči stresu ze sucha. Jako kritérium bylo zvoleno vícero parametrů souběžně. Z morfologických parametrů to byl co nejnižší pokles obsahu vody v rostlinách se současným nízkým poklesem listové plochy. V rámci biochemických parametrů je to nízký nárůst obsahu reaktivních forem kyslíku se současným vysokým antioxidační potenciálem rostliny, akumulace osmolytik (cukrů a prolinu) a nízkou koncentrací kyseliny abscisové. 

Pořadí ovocných odrůd v toleranci ke stresu suchem bylo na základě všech dat stanoveno následovně: odrůdy jabloní ‘Malinové holovouské‘ > ‘Car Alexander‘ >‘Rubinstep‘ ≥ ‘Fragrance‘> ‘Idared‘ 
odrůdy třešní ‘Napoleonova‘ > ‘P-HL-C‘ > ‘Regina‘ > ‘Kaštánka‘ ≥‘Sunburst‘

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO