O firmě


Historie výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského začíná rokem 1951, kdy v rámci reorganizace Ovocnicko–vinařského ústavu v Praze a Ovocnického ústavu v Průhonicích byla jednotlivá zahradnická odvětví rozdělena do samostatných ústavů. Výzkumný ústav ovocnářský byl umístěn do historické budovy zámku v Holovousích, malé obci ve východních Čechách, která se nachází asi v polovině cesty mezi městy Jičínem a Hradec Králové. Pěstování ovoce bylo v této oblasti tradiční.
V místě budovy zámku bylo kdysi vladycké sídlo, později přebudované na tvrz, která patřila Holovouským z Holovous. Zámek měl celou řadu majitelů. Byli to například Karlíkové z Nežetic, rodina Smiřických, Leveneurových, Sosnovce z Vlkanova, Valdštejna a dalších, kteří původní tvrz přebudovali na zámek. Do současné podoby zámek zrekonstruovala rodina Malínských na začátku XX. století. V rámci restitucí nabyli zpět holovouský zámek původní vlastníci. Výzkumný ústav ovocnářský zde byl založen 1.3.1951 a od 1.1.1952 se stal jedním z ústavů Ministerstva zemědělství ČSR, v roce 1956 přešel pod přímé vedení Československé akademie zemědělských věd a v roce 1977 byl přičleněn jako samostatná hospodářská organizace k VHJ Sempra Praha. Byly k němu připojeny šlechtitelské stanice Těchobuzice, Velké Losiny a Velehrad.
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. (dále jen VŠÚO) vznikl 11.6.1997 a je výzkumnou organizací podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje  Je jediným výzkumným ústavem v ČR, zabývajícím se problematikou ovocnářského výzkumu většiny ovocných druhů mírného klimatického pásma. Ve své  sedmdesátileté historii se věnuje převážně aplikovanému výzkumu a vývoji. V současné době pracoviště řeší projekty Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Technologické agentury České republiky. Organizace se díky projektu Ovocnářský výzkumný institut (OVI) - reg č. projektu CZ.1.05/2.1.00/03.016 stala jedním z podpořených regionálních center aplikovaného výzkumu z OP VaVpI – Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra.
 

Hlavní činnost


VŠÚO v rámci „Národního programu konzervace a využití genofondu rostlin v ČR“ dlouhodobě uchovává a každoročně hodnotí v polních kolekcích genetických zdrojů více než 2300 odrůd významných ovocných druhů mírného klimatického pásma. Testuje duplicitní uchování pomocí biotechnologických metod v aktivně rostoucích in vitro kulturách a regeneraci po kryoprezervaci v kapalném dusíku. Již téměř sedmdesát let probíhá šlechtitelská činnost, která se v současnosti zaměřuje na třešně, jabloně, slivoně a meruňky. Společně se šlechtěním pak dochází k introdukci a testování perspektivních odrůd ze zahraničí k zabezpečení šlechtitelských programů vhodnými genotypy s cennými vlastnostmi.
 

Výzkumná činnost vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti českého ovocnářského sektoru v evropském prostoru je zaměřena na následující priority:


 • Diagnostiku hlavních patogenů ovocných plodin.
 • Ozdravování perspektivních odrůd jádrovin a peckovin moderními biotechnologickými metodami s následným předáním bezvirózních primárních zdrojů uživatelské sféře.
 • Inovace pěstitelských technologií jádrovin a peckovin novými poznatky z integrované produkce, organických systémů a ze skladování plodů, zejména v oblasti odrůdové a podnožové skladby nebo ochraně proti škodlivým činitelům.
 • Snížení vstupu cizorodých látek do ekosystému sadu a životního prostředí.
 • Precizování agrotechnických zásahů v nově zakládaných tržních výsadbách jádrovin a peckovin se zaměřením na péči o půdu a její efektivní využití, výzkum moderních metod hnojení a výživy i tvarování a regulace násady plodů.
 • Zpřesnění metody stanovení optimální sklizňové zralosti u jádrovin i peckovin a nalézt optimální skladovací podmínky k prodloužení uplatnění domácí produkce na trhu.
 • Formulace množitelských a pěstitelských technologií, včetně ekologických systémů u drobného ovoce a opomíjených ovocných druhů ve snaze prosadit jejich začlenění do agrárního sektoru.
 • Výběr šlechtitelsky perspektivních odrůd a genotypů jádrovin a peckovin na základě využití nových efektivních laboratorních metod s cílem zintenzivnit využívánígenových markerů, které mají přímou vazbu na důležité hospodářské znaky.
 • Realizaci smluvního výzkumu v ovocnářství k řešení specifických témat v oblastech testování přípravků k ochraně rostlin i pomocných přípravků, inovace zpracovatelských technologií, testování nových materiálů k použití ve výsadbách.
 • Předávání získaných poznatků z VaV odborné veřejnosti prostřednictvím pořádání odborných seminářů a workshopů i studentům škol prostřednictvím zapojení do projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

VŠÚO Holovousy je organizačně členěn na pět výzkumných oddělení:

 • Oddělení genofondů
 • Oddělení ochrany ovocných plodin
 • Oddělení technologií
 • Oddělení genetiky a šlechtění ovocných plodin
 • Oddělení laboratorního komplementu více


Mezinárodní spolupráce

Na mezinárodní úrovni je VŠÚO Holovousy aktivně zapojen do předních evropských a světových organizací:

 • ISHS (International Society for Horticultural Science), která sdružuje 7 000 členů ze 140 zemí
 • EUFRIN (European Fruit Research Institutes Network), kde je zapojeno 30 evropských členů z univerzit a výzkumných ústavů
 • EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding) sdružujícího šlechtitelská pracoviště více

XV EUCARPIA Fruit Breeding and Genetics Symposium

V roce 2019 se v Praze konalo jednání mezinárodní konference XI.EUCARPIA Fruit Breeding and Genetics Symposium za účasti 150 šlechtitelů a genetiků z 29 zemí z celého světa. Na pracovním jednání v rámci této konference byl zvolen novým předsedou ovocnářské sekce společnosti EUCARPIA Ing. Jiří Sedlák, Ph.D. z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o. více
 

TŘEŠŇOVÉ DNY

Třešňové dny jsou pořádány ve spolupráci s Julius Kühn-Institut (JKI), Federal Research Centre for Cultivated Plants, Institute for Breeding Research on Fruit Crops z Německa, pravidelně se střídají v pořádání obě země. V roce 2020 je místo konání v Německu a VŠÚO je spolupořadatel. Tato akce se koná vždy koncem měsíce června. více
 

Strategická partnersví

VŠÚO má tři strategická partnerství, která mu pomáhají šířit odrůdy ovocných druhů. Tyto odrůdy, vyšlechtěné v Holovousích, jsou distribuovány do celého světa, ale hlavně do EU, USA a Austrálie.

 • Artevos GmbH (Německo) – Komercializace odrůd ovocných druhů převážně na trhu EU. Testování vhodnosti odrůd jádrovin a peckovin pro státy EU v jedenácti testovacích stanicích. V testech je v současnosti více než 30 novošlechtění jabloní, třešní, meruněk a švestek ze šlechtitelského programu VŠÚO.
 • Varieties International LLC (USA) – Komercializace odrůd ve světovém měřítku s převahou na trhu USA a dále v Chile, Kanadě, Jihoafrické republice, Číně, Jižní Koreji a v Indii. V testech je v současnosti více než 30 novošlechtění třešní ze šlechtitelského programu VŠÚO.
 • ANFIC (Austrálie) – Společnost sdružuje polovinu pěstitelů třešní v Austrálii a zabývá se testováním a komercializací odrůd v Austrálii. Podílí se na testování odrůd a v současnosti jich má v testech celkem 12 ze šlechtitelského programu VŠÚO.

Popularizace vědy a výzkumu

Za důležitou část činnosti VŠÚO považujeme popularizaci vědy a výzkumu, tedy naší práce. Jednak organizujeme pro odbornou veřejnost různé semináře, polní dny a konference např.  tradiční OVOCNÁŘSKÉ DNY, Seminář pro pěstitele nebo polní dny. Pro širokou veřejnost pak zajišťujeme Zimní a Jarní degustaci jablek, Den otevřených dveří, exkurze a výstavy. Spolupořádáme Slavnosti Holovouských malináčů. Tato slavnost se stala velmi populární a vyhledávanou akcí. Každoročně se zúčastňujeme akce Noc vědců v Národním zemědělském muzeu v Praze. Zde formou výstavy, ochutnávek ovoce i produktů předvádíme naši práci a naše výsledky.  více

 

Spolupráce se školami

Probíhá jednak s vysokými školami a univerzitami: Mendelova Univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Výzkumná laboratoř III. Interní gerontometabolické kliniky, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Hradec Králové. Ve spolupráci s  těmito vědeckými pracovišti řešíme výzkumné projekty a poskytujeme stáže studentům. V rámci regionu spolupracujeme také se středními školami: Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové, Střední škola zahradnická Kopidlno, Střední odborná škola veterinární Hradec Králové. Žáci z těchto škol k nám chodí na praxe, exkurze a brigády. Tím se seznamují s problematikou ovocnářství, chodem výrobního podniku a vědecké instituce. více
 

Národní výstavy

VŠÚO se účastní na národních výstavách  Země živitelka, Zahrada Čech, Hortikomplex. Tyto výstavy jsou největší a nejvýznamnější pro ovocnáře a zemědělce v ČR. 
 

Regionální akce

V regionu se účastníme Dne zemědělství v Hradci Králové,  Zemědělského dne v Sověticích, Královéhradeckých krajských dožínek a celé řady zahrádkářských výstav.

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO