Přístrojové vybavení laboratoří


Kapalinový chromatograf
Plynový chromatograf
Sekvenovací linka
Flow boxy (Mini-H)
Real-time PCR
FT-NIR spektrometr (Antaris II)
Titrátor (Titroline 7000)
Sekvenovací linka

Laboratoře VŠÚO jsou vybaveny moderními přístroji, které dovolují provádět široké spektrum analýz. Pracoviště se dalšími přístroji vybavuje, v nejbližší době se plánuje pořízení kompletního přístrojového vybavení pro analýzu reziduí v ovoci.

Přehled přístrojového vybavení:

 • Custom BioGenic System 1500

Jedná se o kryogenickou nádobu s vakuovou izolací. Zařízení slouží pro uchování vzorků v parách kapalného dusíku. Kontejner má speciálně vyrobenou vestavbu pro ukládání vzorků do hliníkových boxů. Vzorky ve formě segmentů dormantních výhonů jsou před uložením do boxů zataveny do polyolefinových svařovacích trubic.
 

 • LCi-SD kompaktní systém pro měření průběhu fotosyntézy

Slouží pro určení rychlosti fortosyntézy a výměny plynů v listech rostlin a udává okamžitý výkon fotosyntézy přímo na stanovišti rostliny.
 

 • CCM 200 plus - přístroj pro měření obsahu chlorofylu

Slouží pro měření obsahu chlorofylu v listech
 

 • Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (Exion LC AD, SCIEX Triple Quad 5500+, QTRAP Ready) 
            Přístroj slouží ke stanovení reziduí pesticidů.
 
 
 • Kapalinový chromatograf (HPLC, Agilent 1260 Infinity) s DAD , RID a FLD
           Přístroj se využívá ke stanovení významných obsahových látek v ovoci.  Hlavními sledovanými analyty jsou flavonoidy (antokyany), polyfenolické látky, vitaminy a sacharidy. Vybrané látky jsou sledovány rovněž v                 průběhu procesu skladování a zpracování ovoce. 

 

 • CoulArray (CoulArray Multi-electrode Array Detector)

Jedná se o elektrochemický detektor, který je tandemově propojený s kapalinovým chromatografem a umožňuje sledování elektroaktivních látek. Tento přístroj je určen především ke stanovení celkové antioxidační aktivity.
 

 • Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (Agilent 7890B GC System,  Agilent 7000C GC/MS Triple Quad)   

Přístroj slouží k prověření zdravotní nezávadnosti ovoce (např. rezidua pesticidů.). Dále je možno ho využít ke stanovení aromatických látek v plodech ovoce.
 

 • Genetické analyzátory 

Jedním ze zakoupených přístrojů je sekvenátor na bázi kapilární elektroforézy, další z nich je již přístroj, který se řadí k sekvenátorům nové generace (Next generation sequencing –NGS). S využitím NGS probíhá sekvenování velkého množství vzorku na mikročipu. Hlavní využití je plánováno v oblasti molekulární charakterizace genomu ovocných plodin a odrůd uchovávaných v polních kolekcích VŠÚO Holovousy s cílem vybrat nejvhodnější odrůdy jako výchozí materiál pro šlechtitelské účely a vytvořit core collection. Předpokládá se nalezení markerů, které budou v těsné vazbě s důležitými fenotypovými znaky. Získané poznatky budou následně využity při výběru optimálních rodičovských kombinací ve šlechtitelských programech. Dalším plánem je výzkum genetického základu rezistencí a odolností k napadení škodlivými organismy i ke stresovým a abiotickým faktorům.
 

 • FT-NIR spektrometr (Antaris II) 

Přístroj Antaris II je založen na tom, že měřené plody nejsou přístrojem poškozeny. Tento přístroj pracuje na principu spektrometrie v blízké infračervené oblasti (tedy 800-2500 nm). Přístroj je určen k nedestruktivnímu měření refrakce, penetrace, obsahu vlákniny, obsahu vody, aj. K této metodě je vždy ke kalibraci přístroje potřeba porovnávací destruktivní metoda (refraktometr, penetrometr, aj.). Pokud máme dostatek kalibračních dat (několik tisíc), je možné destruktivní metody vynechat.
 

 • Ruční NIR spektrometr (MicroPhazir)

Ruční NIR spektrometr pracuje na podobném principu jako Antaris II s výhodou možnosti vzít přístroj přímo do sadu a s nevýhodou menší přesnosti. Je nejprve opět třeba destruktivních kalibračních dat. Bude se využívat hlavně na určení sklizňové zralosti plodů přímo na stromě/keři.
 

 • Titrátor (Titroline 7000)

Titrátor je určen k jednoduchým analýzám kyselosti, množství kyselin a vitaminu C ve šťávě z ovoce, v přesnídávkách atd.
 

 • Lyofilizátor (LyoQuest Eco-55)

Lyofilizace ovoce, neboli sušení mrazem je způsob úpravy vzorku k chromatografickým metodám. Přístroj také slouží k úpravě ovoce, které bude až rok skladováno. Ovoce si zachová svou barvu, vůni a veškeré prospěšné látky, kromě vody.
 

 • Diferenční skenovací kalorimetr (Q 20)

Diferenční skenovací kalorimetr (DSC) slouží k naměření tepelných změn ve vzorku. Tyto analýzy mají za cíl zpřesnit kryoprotokol, tak aby při zamražování a odtávání nedocházelo v rostlinném materiálu k intracelulární tvorbě ledových krystalů, což je pro buňky letální.
 

 • Programovatelný zamrazovač (IceCube 14S)

IceCube slouží k zamrazení vzorků dle předem zadaných podmínek tak, aby při zamražení nedocházelo v rostlině k tvorbě ledových krystalů. (Tyto podmínky byly zjištěny pomocí DSC.) Zamražené vzorky budou přeneseny do skladovací dewarovy nádoby s kapalným dusíkem a uchovány až několik desítek let.
 

 • Flow boxy (Mini-H), biohazard boxy (Bio-II-Advance-3)

Boxy slouží k práci se sterilním materiálem vypěstovaným v in vitro podmínkách.
 

 • Penetrometr (TA 1)

Penetrometr měří pevnost dužniny v jednotkách kg na penetrovanou plochu.
 

 • Real-time PCR 

Real-time PCR je přístroj, umožňující odečítat PCR reakci v reálném čase bez použití elektroforézy, a slouží k diagnostice rostlinných patogenů a rozlišování jejich kmenů podle metodik EPPO s velikou přesností. Přístroj umožňuje výrazné urychlení diagnostických metod jak u rutinního testování, tak ve výzkumných projektech na rostlinných patogenech. Pomocí metody lze rovněž detekovat patogeny v hmyzích přenašečích. Dalším plánovaným využitím jsou genetické analýzy, sledování genových mutací, zjišťování jednotlivých genotypů, skenování genů a vyšetření polymorfismů.
 

 • ICP-MS hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem

Analýza výživného stavu rostlin a půdy. Ve vzorku lze stanovit obsah makroprvků, mikroprvků i stopových prvků či těžkých kovů. Vzorky rostlinného materiálu musí být před analýzou na hmotnostním spektrometru mineralizovány. K přípravě mineralizátů slouží blok pro mikrovlnný rozklad.
 

 • Analyzátor dusíku

Pro stanovení obsahu dusíku ve vzorku slouží kontinuální průtokový analyzátor SAN++. Na základě těchto rozborů je možné zjistit výživný stav ovocných plodin a následně sestavit plány hnojení výsadeb.

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO